การวิเคราะห์ข้อมูลและการใช้สถิติในงานวิจัย

การวิเคราะห์ข้อมูลและการใช้สถิติในงานวิจัย

หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนมีความมุ่งหมายเพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจถึงวิธีการประยุกต์ใช้ข้อมูลแต่ละประเภทกับสถิติพื้นฐานได้อย่างเหมาะสม สามารถสรุปผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล และนำเสนอผลลัพธ์ได้อย่างถูกต้อง ผู้ที่ทำงานวิจัยจึงควรมีความรู้ความสามารถในการใช้สถิติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านการรวบรวม ประเมิน และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้อง อันจะนำไปสู่การตอบคำถามที่ว่าสถิติมีคุณค่าอย่างไรและจะช่วยให้สามารถเข้าใจคนและสังคมได้มากน้อยเพียงใด เนื่องจากในสังคมปัจจุบันมีการนำข้อมูลสถิติมาใช้ในด้านต่าง ๆ มากมาย

ภายในเล่มได้อธิบายเนื้อหาครอบคลุมความรู้ที่จำเป็นสำหรับงานวิจัยอย่างละเอียด ประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับการนำสถิติมาใช้ในงานวิจัย การนำเสนอข้อมูลด้วยกราฟ การนำเสนอข้อมูลด้วยตัวเลข การใช้สถิติพรรณนาตัวแปร ทั้งนี้ ผู้เขียนได้ปรับปรุงเนื้อหาให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น โดยมีการเพิ่มเติมในส่วนของเนื้อหาที่จำเป็นต่อการใช้ในงานวิจัย โดยเฉพาะเรื่องของการกรองข้อมูล การแปลงข้อมูล การตรวจสอบเงื่อนไขของการถดถอย การถดถอยแบบลำดับชั้น แบบผสม แบบลอจีสติกรวมทั้งได้นำเสนอโปรแกรม R และ R Commander มาช่วยในการคำนวณเพื่อหาค่าสถิติต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษา ทดลองปฏิบัติ จนสามารถคำนวณและวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง ซึ่งโปรแกรมนี้มีจุดเด่นคือเป็นฟรีแวร์และมีฟังก์ชันที่หลากหลายให้เลือกใช้ โดยได้อธิบายวิธีการใช้โปรแกรมเพิ่มเติมไว้ท้ายเล่มด้วย เพื่อให้ผู้ที่ยังไม่เคยใช้โปรแกรมสามารถทำความเข้าใจได้ด้วยตัวเอง

หนังสือ "การวิเคราะห์ข้อมูลและการใช้สถิติในงานวิจัย" นี้พร้อมให้บริการท่านที่สนใจสามารถมาใช้บริการได้ที่หอสมุดรัฐสภา

 

ที่มา : ชูศักดิ์ จรูญสวัสดิ์. (2563). การวิเคราะห์ข้อมูลและการใช้สถิติในงานวิจัย. [HA 32 ช686ก 2563]

ผู้จัดทำ :
พจพิณ พรมเอี่ยม, บรรณารักษ์ชำนาญการ กลุ่มงานห้องสมุด สำนักวิชาการ
สุพัณดา สุภาพ, เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กลุ่มงานห้องสมุด สำนักวิชาการ
Created on