คนไม่ใช่ เขียนตอบอะไรก็ผิด

คนไม่ใช่ เขียนตอบอะไรก็ผิด

อย่าเขียนแบบนี้ไม่ว่าสอบสนามไหน และเขียนอย่างไรให้สอบได้ในสนามนี้

การเขียนตอบเป็นหัวใจสำคัญในการสื่อสารหลักกฎหมายรูปแบบหนึ่ง ไม่ว่านักกฎหมายจะมีความรู้ทางกฎหมายมากมายเพียงใดและแม่นยำเพียงใด แต่หากขาดทักษะและความสามารถในการเรียบเรียงหลักกฎหมายออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว ก็ย่อมไม่ต่างกับนักรบที่มีดาบแต่ใช้ไม่เป็น รบอย่างไรก็ไม่มีทางชนะ ดังนั้น ตัวอย่างการเขียนตอบกฎหมายที่ดี จะมีค่ามากกว่าคำสอน

หนังสือเล่มนี้ได้นำเสนอ ตัวอย่างการเขียนตอบที่ไม่ถูกต้องและถูกต้องในระดับชั้นปริญญาตรี และระดับชั้นสนามสอบของเนติบัณฑิต อัยการผู้ช่วย และผู้ช่วยผู้พิพากษา ในส่วนของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน กฎหมายปกครอง และกฎหมายพระธรรมนูญศาลยุติธรรม นอกจากนี้ ยังนำเสนอ คำถามคำตอบที่สงสัยเกี่ยวกับการเขียนตอบ เช่น ถามตอบเกี่ยวกับการเขียนตอบข้อสอบ ถ้อยคำที่มักเขียนผิดในการเขียนตอบข้อสอบ และภาพตัวอย่างการเขียนตอบที่ผิด

หนังสือ "คนไม่ใช่ เขียนตอบอะไรก็ผิด" นี้พร้อมให้บริการ ท่านที่สนใจสามารถมาใช้บริการได้ที่หอสมุดรัฐสภา

 

ที่มา : นันทัช กิจรานันทน์, เทียนศิริ บุญโชควิทูร. (2563). คนไม่ใช่ เขียนตอบอะไรก็ผิด. [KC 33 ท425ค 2563]

ผู้จัดทำ :
จิดาภา ทับเกษมปิติโสภา, บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานห้องสมุด สำนักวิชาการ
ปภาดา สุประพัฒน์โภคา, เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กลุ่มงานห้องสมุด สำนักวิชาการ
Created on