เส้นทางสายไหมใหม่

เส้นทางสายไหมใหม่

จากประวัติศาสตร์โลกสองสหัสวรรษ สู่ภูมิรัฐศาสตร์โลกร่วมสมัย

เส้นทางสายไหมเป็นเส้นทางการค้าโบราณที่เชื่อมโยงเอเชียและยุโรปเข้าด้วยกัน เป็นทั้งเส้นทางการค้าและเส้นทางวัฒนธรรมที่หล่อหลอมวิถีแห่งผู้คนผ่านกาลเวลากว่าสองพันปี เนื้อหากล่าวถึงเส้นทางสายไหมใหม่ที่ศูนย์กลางอำนาจไม่ได้อยู่ที่ทิศตะวันตกเหมือนในอดีตอีกต่อไป แต่ทอดยาวไปไกลทั่วทุกแห่งหน ทั้งเอเชีย แอฟริกา ยุโรป และสหรัฐอเมริกา และสิ่งสำคัญในการควบคุมเส้นทางไหมใหม่คือดินแดนที่เป็นแหล่งพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ อาหาร น้ำ และอากาศบริสุทธิ์ และจุดยุทธศาสตร์นี้ครอบคลุมทั่วทั้งดินแดนเอเชียกลางและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งผู้เขียนเชื่อว่าผลลัพธ์ของการแย่งกันครอบครองจุดยุทธศาสตร์นี้ จะส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อโลกในอีกหลายทศวรรษข้างหน้า

เนื้อหานำเสนอโดยการวิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ด้วยมุมมองของนักประวัติศาสตร์ที่ศึกษา ค้นคว้า และติดตามความเคลื่อนไหวของสังคมโลกมาอย่างต่อเนื่อง โดยชี้ให้เห็นถึงความเจริญเติบในทุกด้านของประเทศในภูมิภาคเอเชียหลายประเทศมีความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจอย่างมาก และนำไปสู่การเปลี่ยนวิถีชีวิตของผู้คน เห็นได้จากมีนักลงทุนชาวตะวันออกทั้งนักธุรกิจชาวจีน ชาวอิหร่าน เข้าไปซื้อธุรกิจที่มีชื่อเสียงมายาวนานของชาวตะวันตกทั้งในยุโรปและสหรัฐอเมริกา รวมถึงอสังหาริมทรัพย์อีกเป็นจำนวนมาก

นอกจากนี้ ได้วิเคราะห์ถึงทิศทางของสหรัฐอเมริกาภายใต้การนำของประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ การวิเคราะห์ปรากฏการณ์เบร็กซิต (Brexit) การถอนตัวออกจากสหภาพยุโรปของอังกฤษว่าจะส่งผลกระทบต่อประเทศต่าง ๆ อย่างไร ในขณะที่ยุโรปยังหาทางออกไม่ได้ ประเทศในภูมิภาคเอเชียกลางและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ต่างมีความพยายามหาหนทางลดความขัดแย้งและสร้างความร่วมมือกัน เพื่อหาทางออกที่ได้ประโยชน์ร่วมกัน ผ่านทั้งองค์กร และโครงการต่าง ๆ สิ่งสำคัญของภูมิภาคนี้คือ มีทรัพยากรจำนวนมหาศาลที่สามารถเป็นฐานหล่อเลี้ยงโลกได้ บทบาทของประเทศในภูมิภาคนี้จึงมีส่วนสำคัญต่อการควบคุมเส้นทางสายไหม รวมถึงการกำหนดชะตากรรมของโลกในอนาคต

หนังสือ "เส้นทางสายไหมใหม่" นี้พร้อมให้บริการ ท่านที่สนใจสามารถมาใช้บริการได้ที่หอสมุดรัฐสภา

 

ที่มา : Frankopan, Peter. (2563). เส้นทางสายไหมใหม่. [HC 412 ฟ132ส 2563]

ผู้จัดทำ :
พจพิณ พรมเอี่ยม, บรรณารักษ์ชำนาญการ กลุ่มงานห้องสมุด สำนักวิชาการ
สุพัณดา สุภาพ, เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กลุ่มงานห้องสมุด สำนักวิชาการ
Created on

Add new comment