E-Abstract for Book no. 4 : April 2019

Author:
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ. กลุ่มงานห้องสมุด
Year:
2019
Month:
04
No. of Pages:
17 หน้า

 

สาระสังเขปหนังสือใหม่ในเล่มนี้ ประกอบด้วย

หนังสือหมวดประวัติศาสตร์ทั่วไป (D)

 • ภาสกร วงศ์ตาวัน. (2561). นานาชาติในแผ่นดินอยุธยา: ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์สยามกับตะวันตก. นนทบุรี: ศรีปัญญา. [DS577 ภ493น 2561]
 • สมบัติ นพรัก. (2561). ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาศาสตร์การบริหาร. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง. [DS586 ส255ศ 2561]

หนังสือหมวดสังคมศาสตร์ (H)

 • สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, สำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ. (2561). ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 (ฉบับประกาศราชกิจจานุเบกษา). กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง. [HC445.D4 ค123ย 2561]

หนังสือหมวดกฎหมาย (K)

 • บรรเจิด สิงคะเนติ. (2561). หลักกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครอง (พิมพ์ครั้งที่ 6). กรุงเทพฯ: วิญญูชน. [KE74 บ153ห 2561]
 • สำนักพิมพ์วิญญูชน, ฝ่ายวิชาการ. (2561). พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2561 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2558 ข้อกำหนดคดีล้มละลาย พ.ศ. 2549. กรุงเทพฯ: วิญญูชน. [KT202 ฝ211พ 2561]
 • อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์. (2561). กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม (พิมพ์ครั้งที่ 5.). กรุงเทพฯ: วิญญูชน. [KP111 อ796ก 2561]
 • ชาญชัย แสวงศักดิ์. (2561). องค์กรอิสระ : ข้อพิจารณาทางกฎหมายมหาชน. กรุงเทพฯ: วิญญูชน. [KE141 ช486อ 2561]

หนังสือหมวดอ้างอิง

 • สำนักงานราชบัณฑิตยสภา. (2561). อนุกรมวิธานพืช อักษร ด ฉบับราชบัณฑิตยสภา. กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง. [อ AE770 ร421อ 2561]

หนังสือหมวดสิ่งพิมพ์รัฐบาล

 • กระทรวงพลังงาน, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน. (2560). รายงานการอนุรักษ์พลังงานของประเทศไทย. กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง. [พน 05 2.2 354.43 2560]
 • ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้. (ม.ป.ป.). สรุปสถานการณ์ ปัญหา และอุปสรรคในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี พ.ศ. 2560. กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง. [นร 16 7.1 355.45 2560]
 • สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ, สำนักกรรมาธิการ 1. (2561). รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการสร้างความปลอดภัยทางถนน คณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ. กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง. [สว 09 7.3 363.125 2561]
 • สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ, สำนักกรรมาธิการ 3. (2561). รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานเพื่อบริหารการส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก และขนาดย่อย ของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อบริหารการส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก และ ขนาดย่อย สภานิติบัญญัติแห่งชาติ. กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง. [สว 18 7.3 332.6 2561]