E-Abstract for Article no. 1 : January 2019

Author:
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ. กลุ่มงานห้องสมุด
Year:
2019
Month:
01
No. of Pages:
33

 

สาระสังเขปบทความวารสารในเล่มนี้ ประกอบด้วย

หมวดกฎหมาย

บทบัณฑิตย์

 • คณพล จันทร์หอม, และ วารีรัตน์ ถาน้อย. (เมษายน-มิถุนายน 2561). ความรับผิดทางอาญาของบุคคลที่มึนเมาจากการใช้ยารักษาโรค. บทบัณฑิตย์, 74(2), 30-82. 
 • ภูวเดช วงศ์เคี่ยม. (เมษายน-มิถุนายน 2561). อิทธิพลของแมกนาคาร์ตากับการรับรองสิทธิและเสรีภาพในรัฐธรรมนูญของประเทศสหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส และไทย. บทบัณฑิตย์, 74(2), 83-109. 
 • รุ่งระวี โสขุมา. (เมษายน-มิถุนายน 2561). แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศของไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีสถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม. บทบัณฑิตย์, 74(2), 246-292. 
 • สุมาลี วงษ์วิทิต. (เมษายน-มิถุนายน 2561). การพัฒนากฎหมายเพื่อส่งเสริมศักยภาพการเข้าสู่ตลาดอาเซียน    ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการบริการของอาเซียน (AFAS). บทบัณฑิตย์, 74(2), 138-197.

วารสารธรรมนิติ ฉบับ HR Society Magazine

 • ปรานี สุขศรี. (พฤศจิกายน 2561). ผู้ประกันตนเกษียณอายุที่มีสิทธิได้รับเงินบำนาญ ถึงแก่ความตาย... “เงินชราภาพ” ได้รับหรือไม่?. วารสารธรรมนิติ ฉบับ HR Society Magazine, 16(191), 64-68.
 • พงษ์รัตน์ เครือกลิ่น. (พฤศจิกายน 2561). กฎหมายคุ้มครองแรงงาน : วินัย การลงโทษทางวินัยที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม (ตอนที่ 2). วารสารธรรมนิติ ฉบับ HR Society Magazine, 16(191), 72-    78.
 • วรเศรษฐ์ เผือกสกนธ์. (พฤศจิกายน 2561). การประเมินผลการปฏิบัติงานกับการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม. วารสารธรรมนิติ ฉบับ HR Society Magazine, 16(191), 69-71.

วารสารธรรมนิติ ฉบับ เอกสารภาษีอากร

 • ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม, ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม, และ พิจิต ตราชูธรรม. (พฤศจิกายน 2561). การได้รับเงินลดทุนของบริษัทต้องเสียภาษีหรือไม่?. วารสารธรรมนิติ ฉบับ เอกสารภาษีอากร, 38(446), 83-88.
 • เพชรรัตน์ ศุภนิมิตกุลกิจ. (พฤศจิกายน 2561). Update ค่าลดหย่อนภาษี 2561. วารสารธรรมนิติ ฉบับเอกสารภาษีอากร, 38(446), 71-76.
 • สุเทพ พงษ์พิทักษ์. (พฤศจิกายน 2561). ต้องยื่นแบบ ภ.พ. 36 ทุกครั้งที่จ่ายเงินไปต่างประเทศหรือไม่. วารสารธรรมนิติ ฉบับ เอกสารภาษีอากรฺ, 38(446), 20-33.

วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • กัญจน์ศักดิ์ เพชรานนท์. (กันยายน 2561). บทวิเคราะห์พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 : ขอบเขตการบังคับใช้และการควบคุมพฤติกรรมของผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอำนาจเหนือตลาด. วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 47(3), 617-646.
 • ปัญญา อุดชาชน. (กันยายน 2561). การพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมของศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย. วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 47(3), 575-616.
 • ภูมินท์ บุตรอินทร์. (กันยายน 2561). กฎหมายกับปัญญาประดิษฐ์. วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 47(3), 491-511.
 • เอมผกา เตชะอภัยคุณ. (กันยายน 2561). การสร้างความเป็นธรรมและการคุ้มครองสิทธิของบุคคลที่เกี่ยวข้องในการหย่าโดยความยินยอม : ศึกษากฎหมายของไทยและกฎหมายของประเทศฝรั่งเศส. วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 47(3), 512-543.


หมวดรัฐศาสตร์

เทศาภิบาล

 • ทีมวิชาการเทศาภิบาล. (สิงหาคม 2561). การบริหารงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน. เทศาภิบาล, 113(8), 12-20.
 • ทีมวิชาการเทศาภิบาล. (กันยายน 2561). เปิด 5 มาตรการภาครัฐ โมเดลรับมือ “สังคมผู้สูงอายุ”. เทศาภิบาล, 113(9), 56-57.
 • ทีมวิชาการเทศาภิบาล. (กันยายน 2561). บทบาทของนายอำเภอในการสนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ. เทศาภิบาล, 113(9), 3-12.

หมวดเศรษฐศาสตร์/เศรษฐกิจ/การบริหาร

การเงินธนาคาร

 • ก้าวสู่ปีที่ 53 ธ.ก.ส. เป็นมากกว่าธนาคาร เพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย. (พฤศจิกายน 2561). การเงินธนาคาร, 37(439), 110-115.
 • ภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ยกระดับ สบน. ก้าวสู่ Digital PDMO. (พฤศจิกายน 2561). การเงินธนาคาร, 37(439), 116-119.

ดอกเบี้ย

 • ช็อก!!! ยาแรง แบงก์ชาติเข้ม คุมฟองสบู่อสังหาฯ. (ตุลาคม 2551). ดอกเบี้ย, 38(448), 34-48.
 • ปี 62 ผังเมืองรวม กทม. ประกาศใช้กระทบผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์. (ตุลาคม 2561). ดอกเบี้ย, 38(448), 87-90.

วารสารการเงินการคลัง

 • เวทางค์ พ่วงทรัพย์. (กรกฎาคม-กันยายน 2561). 5G เทคโนโลยีเปลี่ยนโลกและแนวทางการขับเคลื่อนของไทย (Thailand’s Strategic Move toward 5G Technology). วารสารการเงินการคลัง, 30(96), 13-19.
 • สัมภาษณ์พิเศษ ดร. วโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง “แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในครึ่งปีหลัง”. (กรกฎาคม-กันยายน 2561). วารสารการเงินการคลัง, 30(96), 6-9.

หมวดสังคมศาสตร์

ศิลปวัฒนธรรม

 • ปฐมพงษ์ สุขเล็ก. (ธันวาคม 2561). เหตุใด “พระเจ้าตากฯ ทรงเลือกปราบเมืองพิษณุโลกเป็นก๊กแรก”. ศิลปวัฒนธรรม, 40(2), 65-83.
 • อภิรัตน์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง. (ธันวาคม 2561). สมเด็จพระปิยมหาราช ในโอลด์เดลี. ศิลปวัฒนธรรม, 40(2), 48-97.

หมวดวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/สุขภาพ

วารสารสิ่งแวดล้อม

 • บัณฑิตา ต้นวัฒนะ, จันทรา ทองคำเภา, สุทธิรัตน์ กิตติพงษ์วิเศษ, ธัญศิภรณ์ จันทร์หอม, และ เกษพรรณราย เกาะช้าง. (ตุลาคม-ธันวาคม 2561). นาข้าวลอยน้ำ ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ. วารสารสิ่งแวดล้อม, 22(4), 38-45.    
 • มณีรัตน์ องค์วรรณดี. (ตุลาคม-ธันวาคม 2561). ต้นไม้ประดับ ‘เครื่องฟอกอากาศ’ ในอาคาร. วารสารสิ่งแวดล้อม, 22(4), 46-49.

หมวดการทหาร

นาวิกศาสตร์

 1. ปัญญสิริ มีสมโสต. (กันยายน 2561). บทบาทด้านความมั่นคงทางทะเลของญี่ปุ่นต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้. นาวิกศาสตร์, 101(9), 23-28.
 2. ศรุดา พันธุ์ศรี. (กันยายน 2561). ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จข้าราชการกองทัพเรือนอกประจำการในยุค NAVY 4.0. นาวิกศาสตร์, 101(9), 6-9.