Selected Contents of Books no. 3 : March 2020

Author:
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ. กลุ่มงานห้องสมุด
Year:
2020
Month:
03
No. of Pages:
48

 

คลิกที่ชื่อเรื่องเพื่อตรวจสอบสถานะของหนังสือ

หนังสือหมวดประวัติศาสตร์ทั่วไป (D)

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว : พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี

คำสำคัญ:  พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว, รัชกาลที่ 10, เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ, โรงเรียนจิตรลดา, พระราชพิธีจารึกพระสุพรรณบัฏและพระราชลัญจกร, พระราชพิธีศรีสัจจปานกาล, การเสกน้ำพิพัฒน์สัตยา, พระราชพิธีสถาปนา, ทรงพระผนวช, วีรกษัตริย์นักการทหาร, วีรกษัตริย์แห่งสมรภูมิบ้านหมากแข้ง, กษัตริย์จ้าวเวหา, เจ้าฟ้านักบิน, โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช, ปั่นเพื่อแม่ (Bike for Mom), ปั่นเพื่อพ่อ (Bike for Dad), คลินิกเกษตรเคลื่อนที่, เกษตรวิชญา, อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา, จิตอาสา, เราทำความดีด้วยหัวใจ, อุ่นไอรักคลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์, พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

[DS 587 ว153พ 2562]

 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระผู้เป็นแสงสว่างกลางใจไทย

คำสำคัญ: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร, พระราชประวัติ, พระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่, พระราชพิธีสถาปนาเฉลิมพระนามาภิไธย, กษัตริย์นักการทหาร, วีรกษัตริย์แห่งสมรภูมิบ้านหมากแข้ง, กษัตริย์จ้าวเวหา, เจ้าฟ้านักบิน, เจ้าฟ้าดาราลูกหนัง, พระราชดำรัสและพระบรมฉายาลักษณ์

[DS 587 ว153ส 2561]

 

6 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาต้นแบบเรียนรู้ศาสตร์พระราชาอย่างยั่งยืน

คำสำคัญ:  แนวพระราชดำริ, หลักการทรงงาน, เขาหินซ้อน, อ่าวคุ้งกระเบน, พิกุลทอง, ภูพาน, ห้วยฮ่องไคร้, ห้วยทราย

[DS 586 ห111 2561]

 

ขัตติยะประเพณี

คำสำคัญ:  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก, มุรธาภิเษก, เบญจราชกกุธภัณฑ์, พระมหาเศวตฉัตร, พระปรมาภิไธย, เพลงสรรเสริญพระบารมี, พระราชลัญจกร

[DS 568 ส113ข 2562]


หนังสือหมวดรัฐศาสตร์ การเมือง การปกครอง (J)

ทฤษฎีการเมืองกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

คำสำคัญ:  ทฤษฎีการเมือง, ปรัชญาการเมือง, ประวัติศาสตร์นิยม, ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ, ปฏิฐานนิยม, ธูซิดิดีส, เพลโต, อริสโตเติล, สโตอิก, นิกโคโล, มาคิอาเวลลี, ฮิวโก โกรเทียส, โทมัส ฮอบส์, จอห์น ล็อก, นักบุญโทมัส อไควนัส, ฌอง ฌากส์ รุสโซ, อิมมานูเอล คานท์, คาร์ล มาร์กซ์

[JA 71 ว842ท 2561]


หนังสือหมวดกฎหมาย (K) 

กฎหมายรัฐธรรมนูญ : หลักการใหม่ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540

คำสำคัญ:  รัฐธรรมนูญไทย, รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม, รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย, ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักรไทย, การปฏิรูปการเมือง, สภาร่างรัฐธรรมนูญ, สิทธิเสรีภาพ, หลักความเสมอภาค, การปฏิรูปกลไกของรัฐใหม่ตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน, กระบวนการใหม่, กระบวนการตรวจสอบนักการเมืองใหม่, ศาลรัฐธรรมนูญ, การปฏิรูปการปกครองท้องถิ่น,

[KD 33/2540 ส234ก 2548]

 

พระราชบัญญัติล้มละลาย แก้ไขล่าสุด 2561 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย

คำสำคัญ:  ล้มละลาย, ลูกหนี้ตาย, ห้างหุ้นส่วนสามัญ, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, บริษัทจำกัด, นิติบุคคลอื่น, การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้, วิธีจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้, เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

[KT 202 ส239พ 2561]


หนังสือหมวดวิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย 

การจัดการแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเลเพื่อความมั่นคงของประเทศไทย

คำสำคัญ:  ความมั่นคง, ประมงทะเล, แรงงานต่างด้าว, ยุทธศาสตร์, กฎหมายการคุ้มครองแรงงานต่างด้าว

[ว HD 6300 จ513ก 2562]

 

กระบวนการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาภาคใต้เครือข่ายความร่วมมือของสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

คำสำคัญ:  กระบวนการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา, เครือข่ายความร่วมมือ, ความหลากหลายในวิถีชีวิต, สถาบันอุดมศึกษา, สามจังหวัดชายแดนภาคใต้, องค์ความรู้

[ว LB 3605 ย355ก 2561]


หนังสือหมวดสิ่งพิมพ์รัฐบาล

การส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ประจำปี 2562 ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564)

คำสำคัญ:  การส่งเสริมคุณธรรม, ผลงาน, คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม, แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ

[วธ 03 1.2 2562]

 

รายงานประจำปี 2561 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วท.)

คำสำคัญ:  การวิจัยและพัฒนา, โครงสร้าง, ผลงาน, แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ, TISTR 4.0

[วท 06 1.1 2561]

 

รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ประจำปี พ.ศ. 2561

คำสำคัญ:  คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง, ผลงาน, หลักเกณฑ์ใหม่ในการบังคับทางปกครอง

[นร 09 1.2 2561]

 

รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

คำสำคัญ:  ผลการปฏิบัติงาน, คณะกรรมการการเลือกตั้ง, สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, แผนยุทธศาสตร์

[ลต - 1.2 2560]

 

สรุปผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตุลาคม - ธันวาคม 2562) ของคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา 

คำสำคัญ:  คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา, วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, การปฏิรูป, ผลงาน, แผนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ, พัฒนาบุคลากร, สถาบันอุดมศึกษา, กระทรวงศึกษาธิการ

[สว 09 1.2 2563]

 

รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายการบริหารจัดการหาบเร่แผงลอยในกรุงเทพมหานครเพื่อสร้างเสริมเศรษฐกิจฐานรากชีวิต และชุมชน ของ คณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา

คำสำคัญ:  กฎหมาย, กรุงเทพมหานคร, การบริหารจัดการหาบเร่แผงลอย, ข้อเสนอเชิงนโยบาย, คณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ, เศรษฐกิจฐานราก, เยาวราช, ถนนข้าวสาร            

[สว 18 7.3 381.18 2563]

 

รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เล่มที่ 3 (2) รายการปรับลด

คำสำคัญ:  คณะกรรมาธิการวิสามัญ, รายงานพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ, งบประมาณรายจ่าย, งบประมาณ พ.ศ. 2563, ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ, แผนบูรณาการ, การขับเคลื่อน, การแก้ไขปัญหา, จังหวัดชายแดนภาคใต้, เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก, เขตเศรษฐกิจพิเศษ, มลพิษ, สิ่งแวดล้อม, การทุจริต, ประพฤติมิชอบ, สังคมสูงวัย, ทรัพยากรน้ำ, ผู้ติดยาเสพติด, คมนาคม, ระบบโลจิสติกส์, ผู้ประกอบการ, วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, พื้นที่, เศรษฐกิจฐานราก, อุตสาหกรรม, บริการแห่งอนาคต, รายได้, การท่องเที่ยว, ทุนหมุนเวียน

[สผ 17 7.3 352.4 2563]

 

รายงานการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ 40 (40th General Assembly of the ASEAN Inter-Parliamentary Assembly) 25-30 สิงหาคม 2562 ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

คำสำคัญ:  สมัชชารัฐสภาอาเซียน, อาเซียน, รายงานการประชุม, คณะผู้แทน, สมาชิกรัฐสภาสตรี, ผู้สังเกตการณ์, แถลงการณ์ร่วม, คณะกรรมาธิการ

[สผ 10 7.1 328.3 2562]