Selected Contents of Books no. 5 : May 2020

Author:
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ. กลุ่มงานห้องสมุด
Year:
2020
Month:
05
No. of Pages:
40

 

คลิกที่ชื่อเรื่องเพื่อตรวจสอบสถานะของหนังสือ

หนังสือหมวดปรัชญา จิตวิทยา ศาสนา (B)

การคิดเชิงกลยุทธ์

คำสำคัญ: การคิดเชิงกลยุทธ์, การวางแผนกลยุทธ์

[BF 441 ก768ก 2562]

 

อิทธิพล

คำสำคัญ: ฌอน บูรณะหิรัญ, Facebook Live, อุ๋ย บุดด้าเบลส, ครูเงาะ, รสสุคนธ์ กองเกตุ, ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ, ดีเจภูมิ, ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ, เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์, น้าเน็ก, ดีเจเพชรจ้า, วู้ดดี้, ดาไลลามะ

[BF 774 ฌ111อ]


หนังสือหมวดประวัติศาสตร์ทั่วไป (D)

ดวงใจในทรงจำ

คำสำคัญ: บรมราชาภิเษก, พระราชพิธีบรมราชาภิเษก, น้ำศักดิ์สิทธิ์

[DS 568 ด164 2562]


หนังสือหมวดสังคมศาสตร์ (H)

การบริหารการคลังและงบประมาณ 

คำสำคัญ: ระบบเศรษฐกิจ, การบริหารราชการแผ่นดิน, การคลังรัฐบาล, รายจ่ายรัฐบาล, รายได้ของรัฐบาล, เงินคงคลัง, ภาษีอากร, หนี้สาธารณะ, นโยบายการเงิน, นโยบายการคลัง, งบประมาณแผ่นดิน, วงจรงบประมาณแผ่นดิน, งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน, การจัดทำงบประมาณ, ระบบบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์, ระบบ GFMIS  

[HJ 191.T5 ณ336ก 2556]


คู่มือประยุกต์ใช้ระบบการบริหารผลงาน ด้วยแนวคิดแบบ OKRs

คำสำคัญ: การบริหารผลงาน, ระบบบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์, OKRs, CFRs

[HD 30.65 ณ242ค 2562]


สงครามการค้าและสงครามเย็นสมัยใหม่ในยุคเปลี่ยนผ่านอำนาจโลก

คำสำคัญ: สงครามการค้า, สงครามเย็น, อำนาจโลก, สหรัฐอเมริกา, ทรัมป์, จีน, รัสเซีย, ฝรั่งเศส, อังกฤษ, อินเดีย, ญี่ปุ่น, มหาอำนาจโลก

[HF 1414 ต415ส 2562]


สถิติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561-2563

คำสำคัญ: งบประมาณรายจ่ายประจำปี, รายจ่ายงบกลาง, เงินคงคลัง, สถิติ, งบประมาณ, ทุนหมุนเวียน, นิติบุคคล, รัฐสภา, ศาล, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, องค์การมหาชน, องค์กรอิสระ, องค์กรอัยการ, สภากาชาดไทย

[HJ 2162.55 น184ส 2562]


หนังสือหมวดรัฐศาสตร์ (J)

อดีต ปัจจุบัน และอนาคตประชาธิปไตยไทย

คำสำคัญ: ประชาธิปไตยไทย, รัฐอากาศยาน, คณะรัฐศาสตร์, ระบอบการเมืองในประเทศไทย

[JQ 1745.A5 อ133 2562]


หนังสือหมวดกฎหมาย (K)

วิเคราะห์ประเด็นข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 (รายงานการวิเคราะห์ของสำนักงบประมาณของรัฐสภา ฉบับที่ 1/2562)

คำสำคัญ: คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี, การวิเคราะห์ประเด็นข้อสังเกตงบประมาณ, งบประมาณ, แผนงานบูรณาการ, องค์กรอิสระ, องค์กรอัยการ, จังหวัดชายแดนภาคใต้, แรงงานต่างด้าว, การค้ามนุษย์, ยาเสพติด, การเกษตร, เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก, สังคมผู้สูงอายุ, อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ, กระบวนการยุติธรรม 

[KD 212.23 ส226ว 2562]  


หนังสือหมวดภาษาและวรรณคดี (P)    

นักพูดขั้นเทพ : ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน

คำสำคัญ: ผู้นำ, นักพูด, อริสโตเติล, การเขียน, อ่านอย่างไร

[PN 4129 ก768น 2562]


หนังสือหมวดวิทยาศาสตร์ (Q)

เขียนข้อเสนอวิจัย (Proposal) ทำได้ง่าย ๆ

คำสำคัญ: หัวข้อวิจัย, งานวิจัย, ตัวแปรของงานวิจัย, การเขียนข้อเสนอวิจัย, การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง, ระเบียบวิธีวิจัย

[Q 180.55.P7 ก344ข 2561]


Big data analytics

คำสำคัญ: Big Data, IoT, Smartphone, เมืองอัจฉริยะ, IIOT, ฟาร์มอัจฉริยะ, อุปกรณ์อัจฉริยะ, BDA, Machine Learning, บริการคลาวด์, Cloud Computing ,NoSQL

[QA 76.9.B45 ว321บ 2562]


หนังสือหมวด ASEAN

สถานการณ์และผลกระทบจากการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีในภูมิภาคอาเซียน

คำสำคัญ: ASEAN, การเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี, อาเซียน, สถานการณ์แรงงานไทย, แรงงานต่างด้าว, ตัวแทนวิชาชีพ

[ASEAN HD 5717.5.A785 ด123ส 2558]


หนังสือหมวดสิ่งพิมพ์รัฐบาล

รายงานประจำปี 2561 สำนักงานอัยการสูงสุด

คำสำคัญ: สำนักงานอัยการสูงสุด, ผลงาน, แผนปฏิบัติราชการ, ยุทธศาสตร์, รายงานการเงิน, สถิติคดีแพ่ง, สถิติคดีปกครอง, สถิตคดีแรงงาน, องค์กรอัยการไทย

[ยธ 13 1.1 2561]