Selected Contents of Book no. 1 : January 2021

Author:
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ. กลุ่มงานห้องสมุด
Year:
2021
Month:
01
No. of Pages:
54

 

คลิกที่ชื่อเรื่องเพื่อตรวจสอบสถานะของหนังสือ

หนังสือหมวดปรัชญา ศาสนา (B)

โลกที่เห็น เป็นอย่างที่คิด

คำสำคัญ: จินตนาการ, ซูสีไทเฮา, ความรู้, ความเชื่อ, อนุสาวรีย์, นารายา, คุณค่า, ปรากฏการณ์ตูน,  การเปลี่ยนผ่าน

[BF 637.S8 ห161ล 2561]


หนังสือหมวดประวัติอารยธรรม โบราณคดี (C)

อนาคตศึกษา

คำสำคัญ: การกวาดสัญญาณ, ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง, เดลฟาย, วงล้ออนาคต, ฟินแลนด์, สิงคโปร์, นโยบายสาธารณะ

[CB 158 อ266อ 2563]


หนังสือหมวดประวัติศาสตร์ (D)

โรฮิงญา รัฐ ชาติพันธุ์ ประวัติศาสตร์

คำสำคัญ: ยะไข่, โรฮิงญา

[DS 528.2.R64 ด728ร 2558]

 

วานนี้ที่สุขุมวิท

คำสำคัญ: สุขุมวิท, บ้านกล้วยใต้, เอกมัย, ตึกโชคชัย, ทองหล่อ, วังรื่นฤดี, วัดธาตุทอง, พร้อมพงษ์, ชวาลา

[DS 589.B2 ธ129ว 2561]

 

ความไม่ไทยของคนไทย

คำสำคัญ: คนไทย, สุวรรณภูมิ, ประวัติศาสตร์แห่งชาติ, นาน้อยอ้อยหนู

[DS 571 น612ค 2559]


หนังสือหมวดสังคมศาสตร์ (H)

นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา

คำสำคัญ: นวัตกรรม, การบริหารนวัตกรรม, ทรัพย์สินทางปัญญา

[HD 45 ท622น 2560]

 

คิดจะเป็นผู้นำ ต้องกล้าทำในสิ่งที่กลัว

คำสำคัญ: จิตวิทยา, การพัฒนาตนเอง, เข้าใจตัวตนของคุณ, ความสำเร็จ, การเชื่อใจ, เป้าหมาย, ความรับผิดชอบ, ความกล้าทางอารมณ์, ผู้นำ

[HD 57.7 บ822ค 2562]

 

The Ultralight Startup สตาร์ทอัพมือใหม่เริ่มจากศูนย์

คำสำคัญ: STARTUP, สตาร์ทอัพ, ผู้ประกอบการ, ธุรกิจ

[HD 62.5 บ892ด 2562]

 

เพื่อการเรียนรู้ การวิจัยเชิงคุณภาพ

คำสำคัญ: การวิจัยเชิงคุณภาพ, การตั้งชื่อเรื่อง, การทบทวนวรรณกรรม, การเก็บรวบรวมข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การสัมภาษณ์เชิงลึก, การสนทนากลุ่ม, การศึกษาเฉพาะกรณี, การวิเคราะห์เนื้อหา, Qualitative Research

[H 62.A13 พ654น 2559]


หนังสือหมวดรัฐศาสตร์ การเมือง การปกครอง (J)

กระบวนการมีส่วนร่วมอย่างมีคุณภาพในโครงการขนาดใหญ่ของรัฐผ่านมุมมองโมเดล 4ส8

คำสำคัญ: กระบวนการมีส่วนร่วม, โครงการของรัฐ, โมเดล 4ส8, โครงการขนาดใหญ่

[JQ 1749.A15 น379ก 2562]

 

ประชาธิปไตย: หลากความหมาย หลายรูปแบบ

คำสำคัญ: ประชาธิปไตย, การเมือง, อำนาจนิยม, ทุนนิยม, รัฐธรรมนูญ, ความหมาย, คำนิยาม

[JC 423 ป222ป 2562]


หนังสือหมวดกฎหมาย (K)

หลักกฎหมายลิขสิทธิ์และบทวิเคราะห์

คำสำคัญ: กฎหมายลิขสิทธิ์, งานอันมีลิขสิทธิ์, การละเมิดลิขสิทธิ์, นักแสดง

[KS 106 ป458ห 2563]

 

กฎหมายและนโยบายการสื่อสาร

คำสำคัญ: นโยบายการสื่อสาร, กิจการสื่อสาร, เอทีแอนด์ที, การแข่งขันทางการค้า, กิจการโทรคมนาคม, โครงสร้างพื้นฐาน, บรอดแบนด์แห่งชาติ, คลื่นความถี่, การค้าบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, US-GAMBLING

[KR 11 ป621ก 2563]

 

ระบบศาลและหลักทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดี

คำสำคัญ: ระบบศาล, วิธีพิจารณาคดี, ศาล, กระทรวงยุติธรรม, พระธรรมนูญศาลยุติธรรม, ระบบตุลาการ, ศาลยุติธรรม, ผู้พิพากษา, สำนวนคดี

[KT 11 ส277ร 2562]

 

การซักประเด็นข้อเท็จจริงคดียาเสพติด

คำสำคัญ: คดียาเสพติด, ข้อเท็จจริง, การค้นเพื่อพิสูจน์ความจริง, ตรวจพบของกลาง, การล่อซื้อ, คำซัดทอด, ผู้สนับสนุน, การครอบครอง, พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด

[KP 100 ส284ก 2559]


หนังสือหมวดการศึกษา (L) 

หลักการและวิธีการเขียนงานวิจัย วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ 

คำสำคัญ: งานวิจัย, วิทยานิพนธ์, สารนิพนธ์, การวิจัย, รูปแบบการวิจัย, การเขียนงานวิจัย, การทบทวนวรรณกรรม, ระเบียบวิธีวิจัย, ผลการวิจัย, การสรุปอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ, ตัวแปร, การเขียนวิทยานิพนธ์

[LB 2369 ป384ห 2557]

 

หลักการทำและการเขียนวิทยานิพนธ์และการวิจัย

คำสำคัญ: วิทยานิพนธ์, การวิจัย, เค้าโครงวิทยานิพนธ์, การเขียนวิทยานิพนธ์, การเขียนงานวิจัย, การทบทวนวรรณกรรม, ระเบียบวิธีวิจัย, ผลการวิจัย, การสรุปอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ

[LB 2369 ส788ห 2560]


หนังสือหมวดภาษาและวรรณคดี (P) 

ภาษาอังกฤษเบื้องต้นที่คุณต้องรู้

คำสำคัญ: ภาษาอังกฤษ, ไวยากรณ์, สนทนา, คำศัพท์

[PE 1130.T45 ท537ภ 2557]


หนังสือหมวดเทคโนโลยี (T) 

คู่มือพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันด้วย Angular

คำสำคัญ: เว็บแอพ, Angular, CSS, Bootstrap, SQL Server, Visual Studio

[TK 5105.8883 ศ683ค 2562]


หนังสือหมวดรายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์

การพัฒนารูปแบบการสื่อสารเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างยั่งยืน

คำสำคัญ: การสื่อสาร, เครือข่ายการสื่อสาร, การท่องเที่ยวเชิงเกษตร, รูปแบบการสื่อสาร, องค์กรคุณภาพ, ส่งเสริมการเกษตร

[ว G 156.5.A3 ฉ433ก 2563]


หนังสือหมวดสิ่งพิมพ์รัฐบาล

รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

คำสำคัญ: สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม 2562, สถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม, สิ่งแวดล้อมชุมชน

[ทส 10 7.3 354.3 2562]

 

รายงานประจำปี 2562 สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

คำสำคัญ: สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า, รายงานประจำปี 2562, กฎหมายแข่งขันทางการค้า

[สบ 21 1.1 2562]

 

รายงานประจำปี 2562 ศาลรัฐธรรมนูญ

คำสำคัญ: รายงานประจำปี 2562, ศาลรัฐธรรมนูญ, , คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ, สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

[ศร 1.1 2562]