Selected Contents of Book no. 7 : July 2021

Author:
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ. กลุ่มงานห้องสมุด
Year:
2021
Month:
07
No. of Pages:
48

 

คลิกที่ชื่อหนังสือเพื่อตรวจสอบสถานะ และคลิกเอกสารฉบับเต็มเพื่ออ่านเอกสารออนไลน์

หนังสือหมวดประวัติศาสตร์ (D)

ใต้ร่มพระบารมี จักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราช บุรพกษัตริย์แห่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ เล่ม 1

คำสำคัญ: กรุงรัตนโกสินทร์, การปฏิรูปประเทศ, จักรวรรดินิยมตะวันตก, พระมหากษัตริย์นักพัฒนา, พระราชประวัติ, ยุวกษัตริย์, ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์, ระบอบประชาธิปไตย

[DS 578 ร421ต 2563 ล.1]


หนังสือหมวดภูมิศาสตร์ทั่วไป (G)

จดหมายเหตุพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ฉบับสื่อมวลชน

คำสำคัญ: น้ำ, พระราชพิธีบรมราชาภิเษก, สื่อมวลชน, พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระปฐมบรมราชโองการ, พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ, พระนามาภิไธย, มุรธาภิเษก, พระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย, สถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์, พิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณ

[GT 5050 จ131 2563]


หนังสือหมวดสังคมศาสตร์ (H)

เมืองเปลี่ยน ประเทศเปลี่ยน : เมืองกับฉากทัศน์การพัฒนา

คำสำคัญ: การเปลี่ยนแปลง, แนวคิดการเปลี่ยนเมือง, ไต้หวัน, บริสทรัล, จีน, สิงคโปร์, อินเดีย, ญี่ปุ่น, โฮคุเอะ, City boom

[HT 166 ว874ม 2563]

 

จากวิกฤตสู่โอกาสของสังคมไทยในยุค COVID-19

คำสำคัญ: การศึกษา, การบริหารราชการไทย, ความเหลื่อมล้ำทางสังคม, โควิด-19, ปฏิญญาจอมเทียน, ระบบสวัสดิการถ้วนหน้า, สังคมไทย, โรคระบาด, โรคติดเชื้อ, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ไวรัสโคโรนา 2019, COVID-19

[HC 445 พ343จ 2563]

 

พื้นที่ต้นแบบการบริหารจัดการข้อมูลมาตรฐานคุณภาพชีวิตเพื่อการวางแผนส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ (พิมพ์ครั้งที่ 2)

คำสำคัญ: คนพิการ, ความเท่าเทียมในสังคม, มาตรฐานคุณภาพชีวิตคนพิการ

[HV 1559.T5 ส281พ 2563]

 

สยาม เยนเติลแมน

คำสำคัญ: เยนเติลแมน, สุภาพบุรุษ, ศรีบูรพา, พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, นโยบายการสร้างชาติ สร้างชาย, ชาติ

[HQ 1090.7.T5 ส466ส 2563]

 

การจัดการขั้นสูง

คำสำคัญ: การจัดการขั้นสูง, การบริหารจัดการแบบคล่องตัว, ความรับผิดชอบต่อสังคม, เศรษฐกิจดิจิทัล, เครื่องมือการจัดการ, มาตรวัดความสามารถ, เศรษฐกิจพอเพียง, หลักการบรรษัทภิบาล, CSR, ESG

[HD 37 ส832ก 2563]


หนังสือหมวดรัฐศาสตร์ การเมือง การปกครอง (J)

เลือกเพราะอะไร? การศึกษาการเลือกตั้งจากมุมมองของความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individual different perspectives)

คำสำคัญ: การเลือกตั้ง, ความแตกต่างระหว่างบุคคล, ศาสนา, พฤติกรรม, อายุ, พฤติกรรมการเลือกตั้ง, กลุ่มสถานะทางสังคมเศรษฐกิจ, ผลการเลือกตั้ง, เขตเลือกตั้ง

[JQ 1749.A5 ถ282ล 2563]

 

จุดเริ่มต้นสถาปนา "การปกครองประชาธิปไตย มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข"

คำสำคัญ: ประชาธิปไตย, พระมหากษัตริย์, สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี, เอ.จี.เอลลิส

[JQ 1745.A5 ศ712จ 2563]


หนังสือหมวดกฎหมาย (K)

กฎหมายและนโยบายการสื่อสาร

คำสำคัญ: การกำกับดูแลกิจการสื่อสาร, กิจการโทรศัพท์, การสื่อสารของไทย, กิจการโทรคมนาคม, การแข่งขันทางการค้า, การควบคุมกิจการโดยรัฐ, การแข่งขันเสรี, กฎหมายการสื่อสาร, การกระจายเสียงไทย, การผูกขาดตามกฎหมาย, การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์,กฎหมายการกระจายเสียง, โครงข่ายโทรคมนาคมยุคใหม่, เอทีแอนด์ที

[KR 11 ป621ก 2563]

 

คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 1 บททั่วไป (พิมพ์ครั้งที่ 6)

คำสำคัญ: วิธีพิจารณาความแพ่ง, กฎหมายสารบัญญัติ, กฎหมายวิธีสบัญญัติ, วิธีพิจารณาความแพ่ง, คดีแพ่ง, คู่ความ, ประนีประนอมยอมความ, การวินิจฉัยชี้ขาดคดี, คำพิพากษา, คำสั่งขัดกัน, คำสั่ง, ค่าฤชาธรรมเนียม

[KT 63 พ993ค 2563]

 

การวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คำสำคัญ: งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564, งบประมาณ, นโยบายการเงินการคลังของรัฐ, การขาดดุลงบประมาณ, ประมาณการรายได้

[KH 42 ภ478ก 2563]

 

แนวทางในการจัดทำร่างกฎหมาย

คำสำคัญ: การร่างกฎหมาย, บทยกเลิกกฎหมาย, บทเฉพาะกาล, พระราชบัญญัติยกเลิก, มาตรการบังคับทางกฎหมาย

[KC 23 ค121น 2563]


หนังสือหมวดภาษาและวรรณคดี (P)

เครื่องมือแห่งการสื่อสารอย่างสันติ

คำสำคัญ: การกิจกรรม, เกม, การสื่อสาร, การสื่อสารอย่างสันติ, เครื่องมือการสื่อสารอย่างสันติ, Nonviolent Communication

[P 90 อ253ค 2563]


หนังสือหมวดรายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์

การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs): กรณีศึกษาการใช้แนวคิดประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมในกลุ่มเยาวชนเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยทางถนน

คำสำคัญ: การพัฒนาที่ยั่งยืน, ความปลอดภัยทางถนน, แนวคิดประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม, อุบัติเหตุ, มาตรการด้านความปลอดภัยบนท้องถนน 

[ว HE 5614.5.T5 ถ282ก 2563]

 

การศึกษาพฤติกรรมความเป็นพลเมืองสำหรับสังคมไทย

คำสำคัญ: การมีส่วนร่วมทางการเมือง, ความเป็นพลเมือง, ประชาธิปไตย, นโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม, กระบี่, สิงห์บุรี, อ่างทอง, กาฬสินธุ์, สังคมไทย

[ว JF 801 ถ282ก 2563]

 

บทบาทของรัฐบาลในสายตาประชาชน

คำสำคัญ: การบริการสาธารณะ, การมีสิทธิ, เสรีภาพ, บทบาทของรัฐบาล, ความเชื่อมั่น, ความคาดหวัง, ความคิดเห็นสาธารณะ, หน้าที่ของประชาชน, ระบบเศรษฐกิจ

[ว JQ 1745.A55P47 ถ282บ 2563]


หนังสือหมวดสิ่งพิมพ์รัฐบาล

รายงานประจำปี 2562 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

คำสำคัญ: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, รายงานประจำปี 2562, การท่องเที่ยว, กีฬา

[กก- 1.1 2562]

 

เส้นทางสู่ความสำเร็จของวิสาหกิจชุมชน

คำสำคัญ: กรมตรวจบัญชีสหกรณ์, โครงการพัฒนาวิสาหกิจ ประจำปี 2563, วิสาหกิจชุมชน, สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์

[กษ 04 3.1 307.1 2563]

 

รายงานสถิติพลังงานของประเทศไทย 2563

คำสำคัญ: รายงานประจำปี 2563, สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน, สถิติพลังงาน

[พน 06 2.2 333.79 2563]

 

รายงานประจำปี 2563 กระทรวงพาณิชย์

คำสำคัญ: รายงานประจำปี 2563, กระทรวงพาณิชย์, เศรษฐกิจยุค New Normal, COVID-19

[พณ– 1.1 2563]

 

รายงานการพิจารณาศึกษาประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง นโยบายการตรวจเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ วุฒิสภา

คำสำคัญ: ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน, คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ, นโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2564, วุฒิสภา

[สว 10 7.3 352.4 2564]

 

รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การทบทวนนโยบายและผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดทำโดย คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาการป้องกันและแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งการรักษาความมั่นคงและการปกป้องผลประโยชน์ของชาติทั้งทางบกและทางทะเล

คำสำคัญ: การศึกษา, การเรียนการสอน, คณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ, ทางบก, ทางทะเล, ความมั่นคง, จังหวัดชายแดนภาคใต้, พื้นที่ความขัดแย้ง, ผลสัมฤทธิ์การจัดการการศึกษา, สังคมพหุวัฒนธรรม, มาตรฐานการศึกษา, สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, สพฐ., ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

[สว 10 7.3 303.62 2563]

 

รายงานของคณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ วุฒิสภา เรื่อง สรุปผลการวิเคราะห์รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญ (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2563)

คำสำคัญ: การปฏิรูปประเทศ, งบประมาณ, ยุทธศาสตร์ชาติ, มาตรา 270, วุฒิสภา

[สว 18 7.3 352 2563]

 

รายงานสรุปผลการดำเนินงานคณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)

คำสำคัญ: รายงานสรุปผลการดำเนินงาน 2562-2563, คณะกรรมาธิการการกีฬา, วุฒิสภา, กีฬาคนพิการ, กีฬา, อาชีพ, อุตสาหกรรมกีฬา, นันทนาการ, การออกกำลังกาย, ยุทธศาสตร์ชาติด้านการกีฬา, หลักธรรมาภิบาล

[สว 18 1.2 2563]

 

รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางในการบริหารจัดการชำระหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร

คำสำคัญ: รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญ, การบริหารจัดการกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา, การชำระหนี้, กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา, พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560, การศึกษา, COVID-19, ไวรัสโคโรนา 2019

[สผ 17 7.3 371.22 2563]