อินโฟกราฟิก เรื่อง ประชาธิปไตยดิจิทัล???

อินโฟกราฟิก เรื่อง ประชาธิปไตยดิจิทัล
Author:
นริศรา เพชรพนาภรณ์
No. of Pages:
1
Year:
2022


ประชาธิปไตยดิจิทัล การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อดิจิทัลในทุกรูปแบบมาใช้เป็นเครื่องมือหรือกลไกในการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย เพื่อพัฒนาคุณภาพของประชาธิปไตย และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน

อ่านเพิ่มเติม
อ่านบทความ การมีส่วนรวมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยในยุคดิจิทัล โดย อรวรรณ เกษร ในรัฐสภาสาร ปีที่ 68 ฉบับที่ 6 (พ.ย.-ธ.ค. 2563) 

หมวดหมู่อินโฟกราฟิก :