อินโฟกราฟิก เรื่อง บุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง

อินโฟกราฟิก เรื่อง บุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง
Author:
ใหม่ มูลโสม
No. of Pages:
1
Year:
2023

บุคคลต้องห้าม มิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ปี 2566

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 96 บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้ในวันเลือกตั้งเป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง
  (1) เป็นภิกษุสามเณรนักพรตหรือนักบวช
  (2) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่
  (3) ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
  (4) วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

อ่านเพิ่มเติม
อ่านรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย [พุทธศักราช 2560]
 

หมวดหมู่อินโฟกราฟิก :