อินโฟกราฟิก เรื่อง ออกไปทำหน้าที่ใช้สิทธิเลือกตั้ง

อินโฟกราฟิก เรื่อง ออกไปทำหน้าที่ใช้สิทธิเลือกตั้ง
Author:
นราภัทร เพชรมณี
No. of Pages:
1
Year:
2023

 

ออกไปทำหน้าที่ใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566
เวลา 08.00 - 17.00 นาฬิกา ตรวจสอบรายละเอียดผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ได้ที่ https://boraservices.bora.dopa.go.th/election/enqelection/

การใช้สิทธิเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของปวงชนชาวไทย ที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 4 หน้าที่ของปวงชนชาวไทย

มาตรา 50 บุคคลมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

     (1) พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

     (2) ป้องกันประเทศพิทักษ์รักษาเกียรติภูมิผลประโยชน์ของชาติและสาธารณสมบัติของแผ่นดินรวมทั้งให้ความร่วมมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

     (3) ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

     (4) เข้ารับการศึกษาอบรมในการศึกษาภาคบังคับ

     (5) รับราชการทหารตามที่กฎหมายบัญญัติ

     (6) เคารพและไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นและไม่กระทําการใดที่อาจก่อให้เกิดความแตกแยกหรือเกลียดชังในสังคม

     (7) ไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือลงประชามติอย่างอิสระโดยคํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศเป็นสําคัญ

     (8) ร่วมมือและสนับสนุนการอนุรักษ์และคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติความหลากหลายทางชีวภาพรวมทั้งมรดกทางวัฒนธรรม

     (9) เสียภาษีอากรตามที่กฎหมายบัญญัติ

     (10) ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ

อ่านเพิ่มเติม

 

หมวดหมู่อินโฟกราฟิก :