อินโฟกราฟิก เรื่อง ไทม์ไลน์ หลังเลือกตั้ง

อินโฟกราฟิก เรื่อง ไทม์ไลน์ หลังเลือกตั้ง
Author:
ใหม่ มูลโสม
No. of Pages:
1
Year:
2023

 

ไทม์ไลน์ หลังเลือกตั้ง ​ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย [พุทธศักราช 2560]

  • กกต. ประกาศผลเป็นทางการ ภายใน 13 กรกฎาคม 2566
    • มาตรา 85 ให้ กกต. ประกาศผลการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จโดยเร็วแต่ต้องไม่ช้ากว่า 60 วัน นับแต่วันเลือกตั้ง
  •  ประชุมรัฐสภาครั้งแรก ภายในกรกฎาคม 2566
    • มาตรา 121 ภายใน 15 วัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ส. ให้มีการเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อให้สมาชิกได้มาประชุมเป็นครั้งแรก
  • โหวตเลือกนายกรัฐมนตรี ภายในสิงหาคม 2566
    • มาตรา 272 ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี

อ่านเพิ่มเติม
อ่านรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย [พุทธศักราช 2560]
 

หมวดหมู่อินโฟกราฟิก :