อินโฟกราฟิก เรื่อง ความเป็นมาของ กอ.รมน.

อินโฟกราฟิก เรื่อง ความเป็นมาของ กอ.รมน.
Author:
ใหม่ มูลโสม
หน่วยงาน :
No. of Pages:
1
Year:
2023

กอ.รมน.
เมื่อเดือนกรกฎาคม 2566 ฉัตรชัย ศรีเมืองกาญจนา จากกลุ่มงานบริการวิชาการ 1 สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้เรียบเรียงบทความ เรื่อง "อดีต ปัจจุบัน และอนาคตของ กอ.รมน."  ได้กล่าวถึง

  • ความเป็นมาก่อนจะเป็นกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)
  • กอ.รมน. ในยุคปัจจุบัน
  • การจัดโครงสร้างและการแบ่งส่วนงานของ กอ.รมน.
  • แนวคิดการปฏิรูปกองทัพกับอนาคตของ กอ.รมน.
  • บทสรุปและข้อเสนอแนะของผู้ศึกษา

อ่านเพิ่มเติม

Hot Issue (ก.ค. 2566) [อดีต ปัจจุบัน และอนาคตของ กอ.รมน.]

หมวดหมู่อินโฟกราฟิก :