อินโฟกราฟิก เรื่อง ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

อินโฟกราฟิก เรื่อง ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
Author:
ใหม่ มูลโสม
No. of Pages:
1
Year:
2023

หน่วยงานภาครัฐ แบ่งออกเป็น

"ราชการส่วนกลาง" ได้แก่ กระทรวง และกรมหรือเทียบเท่า

"ราชการส่วนภูมิภาคและราชการส่วนท้องถิ่น"

"หน่วยงานของรัฐประเภทอื่น" ได้แก่ หน่วยงานในสังกัดรัฐสภา รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน องค์กรอิสระ กองทุนและหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐ

(ข้อมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565) ​

ข้อมูลจาก สรุปการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "คดีปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ" ซึ่งคุณโรฒวิชญ์ เทียมศักดิ์ นิติกร สำนักกฎหมาย ได้สรุปตีพิมพ์ลงใน วารสาร จุลนิติ ปีที่ 20 ฉบับที่ 3 (ก.ค.-ก.ย. 2566)

อ่านเพิ่มเติม
จุลนิติ

 

หมวดหมู่อินโฟกราฟิก :