อินโฟกราฟิก เรื่อง บันทึกการออกเสียงลงคะแนน

อินโฟกราฟิก เรื่อง บันทึกการออกเสียงลงคะแนน
Author:
นราภัทร เพชรมณี
No. of Pages:
1
Year:
2023

บันทึกการออกเสียงลงคะแนน หมายถึง การจัดทำบันทึกการออกเสียงในการลงคะแนนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกรัฐสภา โดยให้เลขาธิการของแต่ละสภาจัดทำบันทึกการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกแต่ละคนและให้เปิดเผยบันทึกการออกเสียงลงคะแนนไว้ ณ บริเวณสภาเพื่อให้สมาชิกตรวจดูได้ รวมทั้งทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอื่น และเพื่อให้ประชาชนทราบได้ทั่วไปด้วย เว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนเป็นการลับ ทั้งนี้ สมาชิกมีสิทธิขอแก้ไขเพิ่มเติมบันทึกการออกเสียงลงคะแนนให้ตรงตามที่เป็นจริงได้

อ่านเพิ่มเติม

ศัพท์บันทึกการออกเสียงลงคะแนน

หมวดหมู่อินโฟกราฟิก :