อินโฟกราฟิก เรื่อง ปฏิญาณตน

อินโฟกราฟิก เรื่อง ปฏิญาณตน
Author:
นราภัทร เพชรมณี
No. of Pages:
1
Year:
2023

ปฏิญาณตน หมายถึง พิธีการที่รัฐธรรมนูญกำหนดให้ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา ต้องกระทำก่อนเข้ารับหน้าที่โดยผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ให้คำมั่นสัญญาต่อที่ประชุมรัฐสภา

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาให้คำมั่นสัญญาต่อที่ประชุมที่ตนเป็นสมาชิกว่าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนก่อนเริ่มต้นการปฏิบัติหน้าที่

อ่านเพิ่มเติม

ศัพท์ปฏิญาณตน

หมวดหมู่อินโฟกราฟิก :