รายงานการเข้าร่วมการเสวนาต่อเนื่อง (ยกที่สอง) การปฎิวัติสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและการเมืองสู่ความเสมอภาคของมนุษย์ในระบอบธรรมาธิปไตย : มุมมองจากมิติหญิงชาย เรื่อง การแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อกำหนดมาตราว่าด้วยสิทธิเสมอภาคทางการเมืองระหว่างหญิงและชายฯ

การเสวนาต่อเนื่อง (ยกที่สอง) การปฎิวัติสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและการเมืองสู่ความเสมอภาคของมนุษย์ในระบอบธรรมาธิปไตย : มุมมองจากมิติหญิงชาย เรื่อง "การแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อกำหนดมาตราว่าด้วยสิทธิเสมอภาคทางการเมืองระหว่างหญิงและชายในประเทศฝรั่งเศส และ มาตราการทางกฎหมายเพื่อส่งเสริมสิทธิทางการเมืองการปกครองของผู้หญิง : การศึกษาเชิงเปรียบเทียบ" จัดโดย โครงการสตรีและเยาวชนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ร่วมกับ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสตรีศึกษา วิทยาลัยสหวิทยาการ, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ ขบวนการผู้หญิงกับการปฎิรูปทางการเมือง (We Move) ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2550 เวลา 8.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม น.222 ชั้น 2 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ

Participants

นางสาวอุษา โฆษิตตระกูล, วิทยากร 8 ว.

Event Date
2007-02-22
Year
2007
Source of Knowledge
From a Training, Meeting or Seminar
Author
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ. กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา