รายงานการเข้าร่วมการประชุมเวที สกว. (TRF Forum) เรื่อง หลักธรรมาภิบาลและการประเมินความเสี่ยงทางการเงินของสหกรณ์ และการใช้สหกรณ์เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการค้าที่เป็นธรรม

การประชุมเวที สกว. (TRF Forum) เรื่อง หลักธรรมาภิบาลและการประเมินความเสี่ยงทางการเงินของสหกรณ์ และการใช้สหกรณ์เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการค้าที่เป็นธรรม จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ในวันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 15 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย อาคาร SM Tower สนามเป้า กรุงเทพมหานคร

Participants
  1. นางสุภัทร คำมุงคุณ, วิทยากรเชี่ยวชาญ
  2. นายวิริยะ คล้ายแดง, วิทยากรชำนาญการพิเศษ
  3. นายสิฐสร กระแสสุนทร, วิทยากรชำนาญพิเศษ
  4. นางสาวอัญชลี จวงจันทร์, วิทยากรชำนาญการพิเศษ
  5. นายจีรณัทย์ ชาญเชิงพานิช, วิทยากรชำนาญการ
Event Date
2018-11-06
Year
2018
Source of Knowledge
From a Training, Meeting or Seminar
Author
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ. กลุ่มงานบริการวิชาการ 1
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ. กลุ่มงานบริการวิชาการ 2
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ. กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา