รายงานการเข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง ทิศทางของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

การสัมมนาเรื่อง ทิศทางของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ จัดโดย สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับ คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขานิติศาสตร์ และ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ( วช.) ในวันพุธที่ 28 และวันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2550 เวลา 08. 00 - 16. 30 น. ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม ศูนย์ประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

Participants
  1. นางสาวนวรัตน์ นพคุณ, วิทยากร 7ว .
  2. นายนพดล นุ้ยจุ้ย, นิติกร 6
  3. นายอริย์ธัช แก้วเกาะสะบ้า, วิทยากร 5
  4. นางสาววันวิภา สุขสวัสดิ์, นิติกร 4
  5. นายแดนชัย ไชวิเศษ, นิติกร 4
Event Date
2007-03-28 to 2007-03-29
Year
2007
Source of Knowledge
From a Training, Meeting or Seminar
Author
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ