รายงานการศึกษาดูงาน เรื่อง การคัดสรรเนื้อหาวิชา การสร้างและจัดทำเนื้อหาในการทำ e-Learning และการใช้เทคนิคและโปรแกรมในการจัดทำ e-Learning

การศึกษาดูงาน เรื่อง การคัดสรรเนื้อหาวิชา การสร้างและจัดทำเนื้อหาในการทำ e-Learning และการใช้เทคนิคและโปรแกรมในการจัดทำ e-Learning ในวันที่ 3 กันยายน 2550 เวลา 08.00-16.00 นาฬิกา ณ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และธนาคารไทยพาณิชย์ กรุงเทพมหานคร

Participants
  1. นางสาวนิสา เหลืองทองคำ, ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
  2. นางอาริยา บุญเติม, วิทยากร 5     
  3. นายอติวิชญ์ แสงสุวรรณ, วิทยากร 4     
  4. นางสาวดาวรัตน์ สมจิตร, เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 5     
  5. นางสาวกนกกาญจน์ พลชนะ, เจ้าหน้าที่ธุรการ 5
Event Date
2007-09-03
Year
2007
Source of Knowledge
From a Training, Meeting or Seminar
Author
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ