สรุปผลการจัดอบรม เรื่อง การสร้างสรรค์สื่ออินโฟกราฟิก (Infographic) เพื่องานวิชาการ

คณะทำงานพัฒนาองค์กรให้ก้าวไปสู่การเป็น Digital Parliament & SMART Parliament สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้จัดกิจกรรมอบรมการสร้างสรรค์สื่ออินโฟกราฟิก (Infographic) เพื่องานวิชาการขึ้นระหว่างวันที่ 19-20 มิถุนายน 2561 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนประดิพัทธ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของสำนักฯ ในสายงานวิชาการให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเกี่ยวกับจัดการข้อมูล การสรุปเนื้อหา พร้อมทั้งทักษะด้านการออกแบบ ด้านการใช้ภาพ สัญลักษณ์ สี และตัวอักษร สามารถสร้างสรรค์สื่ออินโฟกราฟิกเพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทางคณะทำงานฯ ได้มีการดำเนินการ ดังนี้

จัดกิจกรรมอบรมการสร้างสรรค์สื่ออินโฟกราฟิก (Infographic) เพื่องานวิชาการขึ้นระหว่างวันที่ 19-20 มิถุนายน 2561 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนประดิพัทธ์ โดยได้เรียนเชิญคุณกรณ์กรวีร์ ช่างคิด ซึ่งมีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในการถ่ายทอดความรู้ในการสร้างสรรค์สื่อจากฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มาเป็นวิทยากรบรรยายทั้ง 2 วัน

กำหนดสัดส่วนผู้เข้าร่วมอบรมในแต่ละกลุ่มงาน รวมทั้งสิ้น 30 คน มีผู้สนใจส่งรายชื่อเข้าร่วมอบรมจำนวน 38 คน ในวันอบรมมีผู้สนใจขอร่วมอบรมเพิ่มจากที่แจ้งรายชื่อไว้ จำนวน 4 คน

กิจกรรมอบรมการสร้างสรรค์สื่ออินโฟกราฟิก (Infographic) เพื่องานวิชาการ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-20 มิถุนายน 2561 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนประดิพัทธ์

Event Date
2018-06-19 to 2018-06-20
Year
2018
Source of Knowledge
From a Training, Meeting or Seminar
Author
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ