สรุปผลการสัมมนา เรื่อง การต่อยอด OER สู่ GLAM (Galleries, Libraries and Learning Centers, Archives and Museums) เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

การสัมมนาวิชาการ ประจําปี 2561 เรื่อง การต่อยอด OER สู่ GLAM (Galleries, Libraries and Learning Centers, Archives and Museums) เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต จัดโดย สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ฝ่ายบริการความรูู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน – วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม Convention Hall A, B ชั้น 1 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ถนนสุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ

Participants
  1. นางสาวสุนิดา บุญญานนท์, บรรณารักษ์เชี่ยวชาญ
  2. นางจินตนา เอี่ยมคง, บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
  3. นางสาวนราภัทร เพชรมณี, บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
  4. นางสาววลัยรัตน์ ชายท้าว, บรรณารักษ์ชำนาญการ
  5. นางสาววัลยา พุ่มต้นวงค์, บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
  6. นางสาวอรพรรณ สินธุ์ศิริมานะ, วิทยากรชำนาญการพิเศษ
Event Date
2018-11-01 to 2018-11-02
Year
2018
Source of Knowledge
From a Training, Meeting or Seminar
Author
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ