รายงานการเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ จัดโดยสถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันพระปกเกล้า มูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สถาบันนโยบายศึกษา สนับสนุนโดยมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ และศูนย์บริหารกิจการท้องถิ่นที่ดี สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ ในวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2550 เวลา 8.30-16.30 น.  ณ ห้องภาณุรังษี เอ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ

Participants
  1. นางมาลินี คงรื่น, วิทยากร 8 ว.    
  2. นางพุทธชาติ ทองเอม, วิทยากร 7 ว.    
  3. นายเชษฐา ทองยิ่ง, วิทยากร 6    
  4. นายวิชาญ ทรายอ่อน, วิทยากร 5    
  5. นางบุศรา เข็มทอง, นิติกร 4    
  6. นางมัลลิกา สมบัติศิริ, เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 6    
  7. นางสาวเมษณีญา สวนทรัพย์, เจ้าหน้าที่ธุรการ 4
Event Date
2007-02-16
Year
2007
Source of Knowledge
From a Training, Meeting or Seminar
Author
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ. กลุ่มงานบริการวิชาการ ๓