รายงานการเข้าร่วมการอภิปรายทางวิชาการ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นต่อการผลักดันกฎหมายเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

การอภิปรายทางวิชาการเรื่อง การรับฟังความคิดเห็นต่อการผลักดันกฎหมายเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต จัดโดย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา 8.30 – 16.45 น. ณ ห้องกษัตริย์ศึก 1 ชั้น 4 โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์

Participants
  1. นายนิพัทธ์ สระฉันทพงษ์, นิติกร 8 ว.
  2. นายยุทธพงศ์ ปิ่นอนงค์, นิติกร 6
Event Date
2007-02-23
Year
2007
Source of Knowledge
From a Training, Meeting or Seminar
Author
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ