รายงานการเข้าร่วมประชุมทางวิชาการของสภาบรรณารักษ์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 16 พ.ศ. 2558 (The 16th Congress of Southeast Asian Librarians – CONSAL XVI 2015)

งานประชุมทางวิชาการของสภาบรรณารักษ์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 16 พ.ศ. 2558 (The 16th Congress of Southeast Asian Librarians – CONSAL XVI 2015) หัวข้อ ความมุ่งหวังอาเซียน: ห้องสมุดเพื่อความก้าวหน้าที่ยั่งยืน (ASEAN Aspirations: Libraries for Sustainable Advancement) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 - 13 มิถุนายน 2558 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร

Participants
  1. นางศิริพร โหตรภวานนท์, ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
  2. นางณิชานี ฉุนฉลาด, บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
  3. นางสาวสุนิดา บุญญานนท์, บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
  4. นางสาวบุษราภรณ์ อัครนิธิยานนท์, บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
  5. นางสาวนราภัทร เพชรมณี, บรรณารักษ์ชำนาญการ
  6. นางสาววิจิตรา ประยูรวงษ์, บรรณารักษ์ชำนาญการ
  7. นางสาววลัยรัตน์ ชายท้าว, บรรณารักษ์ชำนาญการ
  8. นางสาวนริศรา เพชรพนาภรณ์, บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
  9. นางสาวเปรมฤดี แทนมาลา, บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
Event Date
2015-06-10
Year
2015
Source of Knowledge
From a Training, Meeting or Seminar
Author
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ. กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ