รายงานการเดินทางเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี สหพันธ์ระหว่างประเทศว่าด้วยสมาคมและสถาบันห้องสมุด ประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 81 (The 81st IFLA General Conference and Council)

การประชุมสหพันธ์ระหว่างประเทศว่าด้วยสมาคมและสถาบันห้องสมุด (International Federation of Library Associations and Institutions : IFLA) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8–24 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ณ เมืองเคปทาวน์ (Cape Town) สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ (The Republic of South Africa)

ส่วนที่ 1 : การประชุม Pre-Conference ครั้งที่ 31 (The 31st Annual International Conference of Parliament Librarian) ของการประชุมบรรณารักษ์นานาชาติแห่งสหพันธ์ระหว่างประเทศว่าด้วยสมาคมและสถาบันห้องสมุด (IFLA) ประจำปี 2558 จัดขึ้น ณ รัฐสภาสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ (South African Parliament) เมืองเคปทาวน์ (Cape Town) สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ (The Republic of South Africa) ระหว่างวันที่ 10 – 14 สิงหาคม 2558 ภายใต้หัวข้อ“การพัฒนา การปรับเปลี่ยน และความร่วมมือในการให้บริการของห้องสมุดและการวิจัยของรัฐสภา” (Development, Transformation and Co-Operation in Library and Research services in Parliaments)

ส่วนที่ 2 : การประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 81 (The 81st IFLA General Conference and Council) จัดขึ้น ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติเคปทาวน์ (Cape Town International Convention Centre – CTICC) เมืองเคปทาวน์ สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ระหว่างวันที่ 15 - 21 สิงหาคม 2558 ภายใต้หัวข้อ “พลวัตห้องสมุด: การเข้าถึง การพัฒนา และการปรับเปลี่ยน” (Dynamic Libraries : Access, Development and Transformation)

 

Participants
  1. นางอรวรรณ พันธุ์เปรื่อง
  2. นางสาวสุนิดา บุญญานนท์
  3. นางอรณิช รุ่งธิปานนท์
  4. นางสาวพจพิณ พรมเอี่ยม
  5. นางสาววลัยรัตน์ ชายท้าว
Event Date
2015-08-08 to 2015-08-24
Year
2015
Source of Knowledge
From IFLA Conference
Author
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ