รายงานการเดินทางเข้าร่วมประชุม สมาคมบรรณารักษ์รัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก (Association of Parliamentary Librarians of Asia and the Pacific : APLAP) ครั้งที่ 10 ประจำปี 2558

การประชุมสมาคมบรรณารักษ์รัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก (Association of Parliamentary Librarians of Asia and the Pacific : APLAP) ครั้งที่ 10 ประจำปี 2558 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2558 ภายใต้หัวข้อ บทบาทของห้องสมุดทางด้านนิติบัญญัติและการบริการวิจัย ในการสนับสนุนงานนิติบัญญัติและการพัฒนารัฐบาลประชาธิปไตย (The role of legislative libraries and research services in supporting the Legislature and the development of inclusive democratic governance) ณ รัฐสภาออสเตรเลีย กรุงแคนเบอร์รา เครือรัฐออสเตรเลีย

Participants
  1. นางสาวสายฝน ดีงาม, บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
  2. นางสาวปรียานุช คลอวุฒิวัฒน์, บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
Event Date
2015-11-28 to 2015-12-05
Year
2015
Source of Knowledge
From APLAP Conference
Author
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ