รายงานการเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายตามมาตรา 77 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

การประชุมทางวิชาการ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายตามมาตรา 77 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จัดโดย ศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยความร่วมมือของคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย ในวันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมสุรเกียรติ์ เสถียรไทย ชั้น 4 อาคารเทพทวาราวดี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Event Date
2018-07-18
Year
2018
Source of Knowledge
From a Training, Meeting or Seminar