รายงานการสัมมนาวิชาการระหว่างประเทศสำหรับหน่วยบริการวิจัยแห่งรัฐสภา ครั้งที่ 11 (11th International Seminar for Parliamentary Research Services)

รายงานการสัมมนาวิชาการระหว่างประเทศสำหรับหน่วยบริการวิจัยแห่งรัฐสภา ครั้งที่ 11 (11th International Seminar for Parliamentary Research Services) ในลักษณะการประชุมเสมือนจริง (Vitual Seminar) วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 ตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐเกาหลี (The National Assembly Research Service: NARS) 

Participants

นางสาวปรียวรรณ สุวรรณสูนย์, วิทยากรชานาญการพิเศษ กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา

Event Date
2022-06-17
Year
2022
Source of Knowledge
From ISPRS Conference
Author
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ. กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา