Emergency Decree

Emergency Decree

พระราชกำหนดเป็นกฎหมายที่พระมหากษัตริย์ตราขึ้นโดยคำแนะนำของคณะรัฐมนตรีที่เห็นว่าเป็นกรณีฉุกเฉิน เพื่อประโยชน์ที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือภัยพิบัติสาธารณะ ซึ่งไม่สามารถตราพระราชบัญญัติมาใช้บังคับให้ทันต่อสถานการณ์

Vocab in other language(s):
พระราชกำหนด
Keywords:
พระราชกำหนด
Author:
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ
Date: