ยืมเพิ่มเป็น 7 รายการ ตามระเบียบรัฐสภาว่าด้วยการใช้หอสมุดรัฐสภา พ.ศ. 2565

ยืมเพิ่มเป็น 7 รายการ ตามระเบียบรัฐสภาว่าด้วยการใช้หอสมุดรัฐสภา พ.ศ. 2565

สมาชิกรัฐสภา ยืมได้ 7 รายการ ระยะเวลาการยืม 14 วัน
ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ (สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา) ยืมได้ 7 รายการ ระยะเวลาการยืม 7 วัน
บุคคลในวงงานรัฐสภา : ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชำนาญการ ผู้ช่วยและผู้ปฏิบัติงานให้สมาชิกรัฐสภา คณะทำงานทางการเมืองของประธานรัฐสภา รองประธานรัฐสภาและผู้นำฝ่ายค้าน ที่ปรึกษา ผู้ชำนาญการ นักวิชาการ เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการ ยืมได้ 7 รายการ ระยะเวลาการยืม 7 วัน

*ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป*

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2242 5900 ต่อ 5714

poster กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ยืมเพิ่มเป็น 7 รายการ