ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์การเยี่ยมชมหอสมุดรัฐสภาในรูปแบบเสมือนจริง Virtual tour 360°

ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์การเยี่ยมชมหอสมุดรัฐสภาในรูปแบบเสมือนจริง Virtual tour 360° ให้กับข้าราชการและบุคลากรในสังกัดรัฐสภา ตลอดจนประชาชาชน นักเรียน นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมหอสมุดรัฐสภาในรูปแบบเสมือนจริง Virtual tour 360° โดยสามารถเข้าถึงได้จาก

https://vitualtour-library.parliament.go.th/

หรือจากเว็บไซต์หอสมุตรัฐสภา https:/ibrary.parliament.go.th/ ภายใต้เมนู Virtual tour 360° 

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายอุดมศักดิ์ โกสิทธิ์ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
หมายเลขโทรศัพท์ 0924592591 หรือเคาน์เตอร์บริการหอสมุดรัฐสภา ชั้น 9 หมายเลขโทรศัพท์ 02-2425900 ต่อ 5714