รายงานการศึกษา เรื่อง การสนับสนุนงานด้านวิจัยและด้านวิชาการต่อสมาชิกรัฐสภา กรณีศึกษาเปรียบเทียบรัฐสภาไทยกับรัฐสภาสาธารณรัฐเกาหลี

Author
ปรียวรรณ สุวรรณสูนย์, วิทยากรชำนาญการ
No. of Pages
82
Year
2013
Research Types
Research by the Bureau of Academic Services

รายงานการศึกษาเรื่อง “การสนับสนุนงานด้านวิจัยและด้านวิชาการต่อสมาชิกรัฐสภา
กรณีศึกษาเปรียบเทียบรัฐสภาไทยกับรัฐสภาสาธารณรัฐเกาหลี” เป็นการศึกษาภายหลังที่ผู้ศึกษาได้รับการอนุมัติจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พร้อมคณะรวม ๕ คน ให้เข้าร่วมสัมมนาวิชาการระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๓ เรื่อง “กระบวนการประชุมรัฐสภาของประเทศในภูมิภาคเอเชีย” ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ ๒๖–๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ จัดโดยหน่วยงานบริการด้านการวิจัยสภาแห่งชาติ สาธารณรัฐเกาหลี (The National Assembly Research Service : NARS) จากการที่ผู้ศึกษาได้เข้าร่วมสัมมนาดังกล่าว ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมสังเกตการณ์การปฏิบัติงานของบุคลากรหน่วยงานบริการด้านการวิจัยสภาแห่งชาติ (NARS) ทำให้ทราบถึงบทบาท โครงสร้างอำนาจหน้าที่ การให้บริการงานวิจัย งานวิชาการต่อสมาชิกรัฐสภา สาธารณรัฐเกาหลีซึ่งมีลักษณะการปฏิบัติงานที่คล้ายคลึงกับสำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ดังนั้น จึงเป็นที่มาของรายงานการศึกษาเรื่องนี้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการศึกษาถึงลักษณะ เปรียบเทียบการปฏิบัติงานในการให้บริการงานวิจัยงานวิชาการต่อสมาชิกรัฐสภา และเพื่อหาแนวทางเป็นข้อเสนอแนะในการพัฒนาการให้บริการงานวิจัยของสำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น