Academic Services Division 2

อินโฟกราฟิก เรื่อง ปัญหาความเหลื่อมล้ำกับแนวทางจัดตั้งธนาคารที่ดิน

ปัญหาการขาดแคลนที่ดินทำกินของเกษตรกร ความไม่เสมอภาคในการถือครองที่ดิน  ที่ดินส่วนใหญ่อยู่ในการครอบครองของกลุ่มทุน ล้วนเป็นปัญหาสำคัญของประเทศไทย 
จนกระทั่งในปี 2554 รัฐบาลได้จัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (บจธ.) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและมีการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม
ส่วนปัญหาความเหลื่อมล้ำกับแนวทางจัดตั้งธนาคารที่ดิน จะเป็นเช่นไร ท่านที่สนใจรายละเอียด พี่ชัชฎาภรณ์ ประยูรวงษ์ Chacha Thailand ได้จัดทำอินโฟกราฟิกให้ดูอย่างง่าย ๆ เชิญตามลิงค์ไปได้เลยค่ะลิงค์ไปได้เลยค่ะ

อ่านเพิ่มเติม 

อินโฟกราฟิก เรื่อง e-KYC (Electronic Know Your Customer) นวัตกรรมการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์: เมื่ออัตลักษณ์ของบุคคลกลายเป็นรหัสผ่าน

การทำความรู้จักลูกค้าด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-KYC) 
การนำเทคโนโลยีมาพัฒนาหรือประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดการบริการสัมยใหม่ที่ตอบโจทย์ความต้องหารหรือลดอุปสรรคและภาระของกลุ่มเป้าหมายทั้งภาคประชาชน ภาคธุรกิจ และภาครัฐ ได้รับความนิยมเป็นอย่างยิ่ง

อ่านเพิ่มเติม

Hot Issue (มิ.ย. 2562) [e-KYC (Electronic Know Your Customer) นวัตกรรมการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์: เมื่ออัตลักษณ์ของบุคคลกลายเป็นรหัสผ่าน]

อินโฟกราฟิก เรื่อง การแก้ไขปัญหา PM 2.5 กับมาตรการระบบขนส่ง

ในสถานการณ์ที่ PM 2.5 คลุมเมืองกรุง พี่อาริยา สุขโต ได้ทำ Infographic สรุปการแก้ปัญหาไว้ให้ได้อ่านง่าย ๆ แล้วค่ะ

อ่านเพิ่มเติม

 

Hot Issue (มิ.ย. 2562) [การแก้ไขปัญหา PM 2.5 กับมาตรการระบบขนส่ง]

อินโฟกราฟิก เรื่อง โครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Start-up & Innobiz)

นโยบายการส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises) หรือ

SMEs เป็นแนวคิดที่หลายประเทศในปัจจุบันให้ความสำคัญ รวมถึงประเทศไทยด้วย โครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Start-up & Innobiz) เป็นมาตรการของรัฐในการช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อม (SMEs)

กลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มผู้ประกอบการใหม่ (Start-up) และกลุ่มผู้ประกอบการที่มีนวัตกรรมและเทคโนโลยี (Innobiz)

อินโฟกราฟิก เรื่อง ภาษีเบียร์ 0% กับการสร้างความเป็นธรรมในระบบภาษี

ภาษีเบียร์ 0% กับการสร้างความเป็นธรรมในระบบภาษี จากกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจประเภทเครื่องดื่มน้ำอัดลมได้มีการปรับกลยุทธ์ทางการตลาดประเภทน้ำตาล 0% ไปก่อนหน้านี้ ทางกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จึงได้มีการปรับกลยุทธ์ โดยได้ออกจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มประเภทใหม่ (New Segment) ที่มีรูปลักษณ์ไม่ต่างจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เดิม แต่ได้มีการโฆษณาว่าเป็นเครื่องดื่มที่ไม่มีแอกอฮอล์

อ่านเพิ่มเติม

Hot Issue (มิ.ย. 2562) [ภาษีเบียร์ 0% กับการสร้างความเป็นธรรมในระบบภาษี]

อินโฟกราฟิก เรื่อง สถานการณ์เศรษฐกิจเวเนซุเอลา

สถานการณ์เศรษฐกิจเวเนซุเอลา

ในปี 2542 นายฮูโก ซาเวซ ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีคนใหม่ด้วยแนวคิดการดำเนินนโยบาย แบบประชานิยม ส่งผลให้ประชาชนในขณะนั้นอยู่ดีกินดี

Subscribe to Academic Services Division 2