Law

อินโฟกราฟิก เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 การรถไฟแห่งประเทศไทย

ขอนำเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ​

โดยงบปี 2566 ยอดรวม 12,006,430,600 บาท แบ่งเป็น 4 ส่วน คือ

 1. งบประมาณรายจ่ายเพื่อการชําระหนี้ภาครัฐ 8,318,178,800 บาท
 2. งบประมาณรายจ่ายของรัฐวิสาหกิจ 2,902,101,700 บาท
 3. แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 463,170,800 บาท
 4. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร 322,979,300 บาท

อ่านเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

อินโฟกราฟิก เรื่อง เกณฑ์การเลื่อนยศตำรวจ

การเลื่อนยศของตำรวจ

กฎ ก.ตร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งยศ พ.ศ. 2554

8.2 ข้าราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตรซึ่งจะได้รับการพิจารณาแต่งตั้งยศสูงขึ้นต้องมีจํานวนปีที่รับราชการตามข้อ 8.1 ยกเว้นผู้ที่บรรจุในคุณวุฒิดังต่อไปนี้ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

    8.2.1 ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าซึ่งมีหลักสูตรกําหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าสี่ปีให้รับราชการในชั้นยศร้อยตํารวจตรีหนึ่งปี

อินโฟกราฟิก เรื่อง กฎหมายการชุมนุมสาธารณะของไทย สาธารณรัฐฝรั่งเศส และสาธารณรัฐเกาหลี

กฎหมายการชุมนุมสาธารณะของไทย ฝรั่งเศส และเกาหลี
สรุปและเรียบเรียงจากสาระสำคัญของกฎหมายการชุมนุมของ 3 ประเทศ โดยคุณปรียวรรณ สุวรรณสูนย์ กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

เปรียบเทียบชื่อกฎหมาย พื้นที่ชุมนุม การแจ้งการชุมนุม ช่วงเวลาชุมนุม ข้อห้ามการชุมนุม และการดูแลการชุมนุม

อ่านเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558: บทวิเคราะห์ผลการบังคับใช้และข้อเสนอแนะ

อินโฟกราฟิก เรื่อง ผลการบังคับใช้ พ.ร.บ. การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 และข้อเสนอแนะ

ผลการบังคับใช้ พ.ร.บ. การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 และข้อเสนอแนะ
สรุปและเรียบเรียงจากงานวิจัย จำนวน 8 เรื่อง จากเอกสารเรื่อง พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558: บทวิเคราะห์ผลการบังคับใช้และข้อเสนอแนะ
โดยคุณปรียวรรณ สุวรรณสูนย์ กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

กล่าวถึง การควบคุมดูแลการชุมนุม ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ นิยามการชุมนุมสาธารณะ พื้นที่การชุมนุมสาธารณะ การแจ้งการชุมนุม การริบทรัพย์สิน และการควบคุมดูแลการชุมนุม

อ่านเพิ่มเติม

อินโฟกราฟิก เรื่อง 4 นโยบายการบริหารคณะสงฆ์

4 นโยบายการบริหารคณะสงฆ์

เมื่อคราการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 16 วันที่ 23 สิงหาคม 2481 รัฐบาลพระยาพหลพลพยุหเสนา ได้ยื่นเสนอขอนโยบายต่อสภาผู้แทนราษฎร​ ในหลักการพระราชบัญญัติการปกครองคณะสงฆ์ โดยเสนอหลักการให้พิจารณา 4 หลักการ ซึ่ง น.อ. หลวงสินธุสงครามชัย ร.น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมการ ได้ชี้แจงต่อสภาผู้แทนราษฎร ดังนี้

อินโฟกราฟิก เรื่อง นิรโทษกรรม การทำรัฐประหารในรัฐธรรมนูญชั่วคราว ปี 49 และ 57

รัฐประหาร / นิรโทษกรรม

“การนิรโทษกรรม” เป็นเครื่องมือในการลบล้างความผิด ขอเปรียบเทียบการนิรโทษกรรมแก่บรรดาคณะรัฐประหารที่ถูกบัญญัติไว้ในกฎหมายระดับรัฐธรรมนูญ ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549 และ 2557

    1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549

อินโฟกราฟิก เรื่อง สรุปย่อ พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551

กฎหมายคุ้มครองการปฏิบัติการทางทหาร Operational Law Handbook เพื่อให้ทหารใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน ซึ่งมิได้มีเจตนารมณ์เพียงเพื่อคุ้มครองทหารผู้บังคับใช้กฎหมายเท่านั้น แต่ยังมุ่งคุ้มครองพลเรือนซึ่งได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติการทางทหารด้วย

ในการนี้ สำนักงานพระธรรมนูญทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย จึงได้ทำการปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาสาระของหนังสือกฎหมายคุ้มครองการปฏิบัติการทางทหารฉบับเดิม ซึ่งกองบัญชาการทหารสูงสุดได้เคยจัดพิมพ์เผยแพร่ครั้งแรกเมื่อเดือนพฤษภาคม 2548 ให้มีความทันสมัยและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยเนื้อหาภายในเล่มยังคงแบ่งเป็น 4 ส่วนได้แก่

อินโฟกราฟิก เรื่อง ระบบศาลในประเทศไทย

"ระบบศาลในประเทศไทย" เรียบเรียงโดยคณาธิป ไกยชน วิทยากรชำนาญการ กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเผยแพร่ในรายการ "ร้อยเรื่องเมืองไทย" ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา

ปัจจุบันรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้กำหนดให้มี 4 ศาล ได้แก่

 1. ศาลยุติธรรม
 2. ศาลปกครอง
 3. ศาลรัฐธรรมนูญ
 4. ศาลทหาร

อ่านเพิ่มเติม

ระบบศาลในประเทศไทย

อินโฟกราฟิก เรื่อง 5 สิ่งที่ไม่มีลิขสิทธิ์

มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ ไม่ถือว่า เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้​

 1. ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
 2. รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
 3. ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบ ของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น​
 4. คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ​
 5. คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่นจัดทำขึ้น

อ่านเพิ่มเติม

 

อินโฟกราฟิก เรื่อง กฎหมายอ้อยและน้ำตาลทราย

กฎหมายอ้อยและน้ำตาลทราย
บทความร้อยเรื่องเมืองไทยเรียบเรียงโดยคุณวิริยะ คล้ายแดง กล่าวถึงพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย 2 ฉบับ ได้แก่
  - พระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 ประกาศใช้ 9 ส.ค. 2527 มีบทบัญญัติ 11 หมวด 87 มาตรา กำกับดูแลระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย การบริหารจัดการในไร่อ้อย การผลิตในโรงงานน้ำตาล การส่งออก การแบ่งปันผลประโ่ยชน์ระหว่างชาวไร่อ้อยและโรงงานน้ำตาล

Subscribe to Law