Human Library Online

Human Library Online : หนังสือมนุษย์ เล่มที่ 18 การสร้างเครือข่ายด้านการวิจัยของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร