รวมคำแถลงนโยบายของรัฐบาล ตั้งแต่คณะแรกจนถึงคณะปัจจุบัน

Author:
นิพัทธ์ สระฉันทพงษ์, นิติกร 7 ว
หน่วยงาน :
No. of Pages:
523
Year:
2001