อินโฟกราฟิก เรื่อง การบริหารราชการของไทย

อินโฟกราฟิก เรื่อง การบริหารราชการของไทย
Author:
นริศรา เพชรพนาภรณ์
No. of Pages:
1
Year:
2022


ประเทศไทยมีความพยายามที่จะสร้างหลักการกระจายอํานาจโดยผ่านรากฐานทางประชาธิปไตยต้องการให้ประชาชนเป็นผู้มีบทบาทและมีส่วนร่วมในกระบวนการทางการเมืองในระดับท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น

อ่านเพิ่มเติม
อ่านบทความ การปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้มแข็งสู่การบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดี

หมวดหมู่อินโฟกราฟิก :