อินโฟกราฟิก เรื่อง ส.ส. หาเสียงใช้เงินได้เท่าไหร่?

อินโฟกราฟิก เรื่อง ส.ส. หาเสียงใช้เงินได้เท่าไหร่?
Author:
ใหม่ มูลโสม
No. of Pages:
1
Year:
2023

 

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566

ข้อ 5 ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง แต่ละคนต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ดังนี้

     (1) ในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งทั่วไปอันเนื่องมาจากการครบอายุของสภาผู้แทนราษฎร ​ ต้องใช้จ่ายไม่เกิน 7,000,000 บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน)

     (2) ในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งทั่วไปอันเนื่องมาจากการยุบสภาหรือการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างต้องใช้จ่ายไม่เกิน ​ 1,900,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนบาทถ้วน)

ข้อ 6 พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ดังนี้

     (1) ในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งทั่วไปอันเนื่องมาจากการครบอายุของสภาผู้แทนราษฎร ​ ต้องใช้จ่ายไม่เกิน 163,000,000 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบสามล้านบาทถ้วน)

     (2) ในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งทั่วไปอันเนื่องมาจากการยุบสภาหรือการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างต้องใช้จ่ายไม่เกิน 44,000,000 บาท (สี่สิบสี่ล้านบาทถ้วน) ​ ​ ​ ​ ​

อ่านเพิ่มเติม 

หมวดหมู่อินโฟกราฟิก :