Member of the House of Representatives

อินโฟกราฟิก เรื่อง ใส่ร้าย ผู้สมัคร ส.ส. ว่าทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง

ใส่ร้าย ผู้สมัคร ส.ส. ว่าทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง ปรับ - คุก - ยุบพรรค

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561

มาตรา 143 ผู้ใดกระทำการอันเป็นเท็จเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจผิดว่าผู้สมัครผู้ใดกระทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนดห้าปี

อินโฟกราฟิก เรื่อง สรุปข้อมูลเลือกตั้ง ส.ส. 2566

สรุปข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
ข้อมูลจาก "ข้อมูลสถิติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566" ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

อ่านเพิ่มเติม

ข้อมูลสถิติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566

อินโฟกราฟิก เรื่อง หน้าที่และอำนาจประธานสภาผู้แทนราษฎร

 


หน้าที่และอำนาจของประธานสภาผู้แทนราษฏร

ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562

  • หมวด 2 หน้าที่และอำนาจของประธานสภา
    • ข้อ 9 ประธานสภามีหน้าที่และอำนาจดังต่อไปนี้ ​

                        1. เป็นประธานของที่ประชุมและต้องวางตนเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่

                        2. กำกับดูแลการดำเนินกิจการของสภา

อินโฟกราฟิก เรื่อง ขั้นตอนการเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎร


ขั้นตอนการเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎร

ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 หมวด 1 การเลือกประธานสภาและรองประธานสภา

อินโฟกราฟิก เรื่อง คุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขต / บัญชีรายชื่อ

 

คุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขต / บัญชีรายชื่อ ปี 2566 ​ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2562 กำหนดให้

  • มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
  • มีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีนับถึงวันเลือกตั้ง
  • เป็นสมาชิกพรรคการเมืองเดียวเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 30 วันนับถึงวันเลือกตั้ง

ผู้รับสมัครเลือกตั้งแบบแบ่งเขตต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ด้วย

อินโฟกราฟิก เรื่อง เงินประจำตำแหน่งและเงินเพิ่มของประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

พระราชกฤษฎีกาเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และกรรมาธิการ พ.ศ. 2555

อินโฟกราฟิก เรื่อง 4 ปี สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 & เลือกตั้ง 2566

 

4 ปี สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 & เลือกตั้ง 2566

ข้อมูลบางส่วนนำมาจากนิทรรศการผลงานสภาผู้แทนราษฎรชุดที่ 25 ชั้น B1 อาคารรัฐสภา นำเสนอในรูปแบบไทม์ไลน์ อาทิ

อินโฟกราฟิก เรื่อง คุณสมบัติ หน้าที่และอำนาจของประธานสภาผู้แทนราษฎร

 

คุณสมบัติ หน้าที่และอำนาจของประธานสภาผู้แทนราษฎร


ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

อินโฟกราฟิก เรื่อง สิทธิประโยชน์ของ ส.ส.

 

สิทธิประโยชน์ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

กลุ่มงานผลิตเอกสาร สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้จัดทำหนังสือชื่อ "สิทธิประโยชน์ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2557" ขึ้น โดยแบ่งสิทธิประโยชน์ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ ดังนี้

อินโฟกราฟิก เรื่อง เงินประจำตำแหน่งและเงินเพิ่มของประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา

 

พระราชกฤษฎีกาเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และกรรมาธิการ พ.ศ. 2555

หมายเหตุ - เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

Subscribe to Member of the House of Representatives