รายงานการเข้ารับการอบรม การพัฒนาจิตเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพในการทำงาน ตามโครงการฝึกอบรมกรรมฐานหลักสูตร 7 วัน (ไป–กลับ) รุ่นที่ 39

การอบรมการพัฒนาจิตเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพในการทำงาน ตามโครงการฝึกอบรมกรรมฐานหลักสูตร 7 วัน (ไป–กลับ) รุ่นที่ 39 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-20 ตุลาคม 2550 ณ หอประชุมพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนพระอาทิตย์ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 

Participants

นางสาวจิรพรรณ กาญจนอุดม, ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิจัยและพัฒนา

Event Date
2007-10-14 to 2007-10-20
Year
2007
Source of Knowledge
From a Training, Meeting or Seminar
Author
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ