รายงานการเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (GSPA NIDA International Conference 2018) หัวข้อ Public Administration in an Era of Change and Transformation

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (GSPA NIDA International Conference 2018) หัวข้อ Public Administration in an Era of Change and Transformation จัดโดย คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในวันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพมหานคร

Participants

นายอานันท์ เกียรติสารพิภพ, นิติกรชำนาญการพิเศษ

Event Date
2018-07-05
Year
2018
Source of Knowledge
From a Training, Meeting or Seminar
Author
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ. กลุ่มงานบริการวิชาการ ๒