รายงานการเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (GSPA NIDA International Conference 2018) หัวข้อ Public Administration in an Era of Change and Transformation

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (GSPA NIDA International Conference 2018) หัวข้อ Public Administration in an Era of Change and Transformation จัดโดย คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในวันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพมหานคร

ผู้เข้าร่วม :

นายอานันท์ เกียรติสารพิภพ, นิติกรชำนาญการพิเศษ

วันที่เข้าร่วม :
2561-07-05
ปีที่เข้าร่วม :
2561
แหล่งที่มา :
ความรู้และประสบการณ์จากการอบรม ประชุม และสัมมนา
ผู้เรียบเรียง :
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ. กลุ่มงานบริการวิชาการ ๒
แฟ้มข้อมูล :