รายงานการเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง หนึ่งทศวรรษการวิจัยการเปลี่ยนแปลงของโลกในประเทศไทย

การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง หนึ่งทศวรรษการวิจัยการเปลี่ยนแปลงของโลกในประเทศไทย จัดโดย ศูนย์เครือข่ายงานวิเคราะห์วิจัยและฝึกอบรมการเปลี่ยนแปลงของโลกแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asia START Regional Center) สนับสนุนโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ในวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2549 เวลา 8.00 - 16.30 น. ณ ห้องเบญจรงค์ ชั้น 3 โรงแรมรอแยลเบญจา กรุงเทพมหานคร

Participants
  1. นางพุทธชาติ ทองเอม, วิทยากร 7     
  2. นางชนิดา จรรโลงศิริชัย, วิทยากร 5
Event Date
2006-11-28
Year
2006
Source of Knowledge
From a Training, Meeting or Seminar
Author
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ