รายงานการเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง หนึ่งทศวรรษการวิจัยการเปลี่ยนแปลงของโลกในประเทศไทย

การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง หนึ่งทศวรรษการวิจัยการเปลี่ยนแปลงของโลกในประเทศไทย จัดโดย ศูนย์เครือข่ายงานวิเคราะห์วิจัยและฝึกอบรมการเปลี่ยนแปลงของโลกแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asia START Regional Center) สนับสนุนโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ในวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2549 เวลา 8.00 - 16.30 น. ณ ห้องเบญจรงค์ ชั้น 3 โรงแรมรอแยลเบญจา กรุงเทพมหานคร

ผู้เข้าร่วม :
  1. นางพุทธชาติ ทองเอม, วิทยากร 7     
  2. นางชนิดา จรรโลงศิริชัย, วิทยากร 5
วันที่เข้าร่วม :
2549-11-28
ปีที่เข้าร่วม :
2549
แหล่งที่มา :
ความรู้และประสบการณ์จากการอบรม ประชุม และสัมมนา
ผู้เรียบเรียง :
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ
แฟ้มข้อมูล :