รายงานการเข้าร่วมโครงการบรรยายทางวิชาการประกอบการสาธิต เรื่อง การใช้เทคโนโลยีในการจัดการความรู้กับห้องสมุด

โครงการบรรยายทางวิชาการประกอบการสาธิต เรื่อง การใช้เทคโนโลยีในการจัดการความรู้กับห้องสมุด จัดโดย ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2550 เวลา 8.45-16.00 น.  ณ ห้อง 302 อาคารบรมราชกุมารี

Participants

นางสาวสุนิดา บุญญานนท์, บรรณารักษ์ 7 ว.

Event Date
2007-05-17
Year
2007
Source of Knowledge
From a Training, Meeting or Seminar
Author
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ