รายงานการเข้าร่วมโครงการการสัมมนา เรื่อง การเสริมสร้างองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักวิชาการ

การสัมมนา เรื่อง การเสริมสร้างองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักวิชาการ จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 08.30–16.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ 213–216 อาคารรัฐสภา 2 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน กรุงเทพฯ

Event Date
2018-01-18
Year
2018
Source of Knowledge
From a BAS Meeting
Author
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ