รายงานการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2550 และประชุมวิชาการ เรื่อง การรู้สารสนเทศของปวงชน : เรียนรู้เพื่อสังคมเศรษฐกิจพอเพียง

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2550 และประชุมวิชาการ เรื่อง การรู้สารสนเทศของปวงชน : เรียนรู้เพื่อสังคมเศรษฐกิจพอเพียง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-21 ธันวาคม 2550 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร

Participants
  1. นางสาวภัลลิกา บุษมงคล, บรรณารักษ์ 5
  2. นางขัตติยา ทองทา, บรรณารักษ์ 4     
  3. นางสาวนราภัทร เพชรมณี, บรรณารักษ์ 4     
  4. นางสารภี ช้างพลี, เจ้าหน้าที่ห้องสมุด 4
Event Date
2007-12-18 to 2007-12-21
Year
2007
Source of Knowledge
From a Training, Meeting or Seminar
Author
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ