รายงานการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2550 และประชุมวิชาการ เรื่อง การรู้สารสนเทศของปวงชน : เรียนรู้เพื่อสังคมเศรษฐกิจพอเพียง

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2550 และประชุมวิชาการ เรื่อง การรู้สารสนเทศของปวงชน : เรียนรู้เพื่อสังคมเศรษฐกิจพอเพียง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-21 ธันวาคม 2550 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร

ผู้เข้าร่วม :
  1. นางสาวภัลลิกา บุษมงคล, บรรณารักษ์ 5
  2. นางขัตติยา ทองทา, บรรณารักษ์ 4     
  3. นางสาวนราภัทร เพชรมณี, บรรณารักษ์ 4     
  4. นางสารภี ช้างพลี, เจ้าหน้าที่ห้องสมุด 4
วันที่เข้าร่วม :
2550-12-18 to 2550-12-21
ปีที่เข้าร่วม :
2550
แหล่งที่มา :
ความรู้และประสบการณ์จากการอบรม ประชุม และสัมมนา
ผู้เรียบเรียง :
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ
แฟ้มข้อมูล :